De energieambities in Nederland zijn hoog. Twintig van de dertig energieregio’s hebben een conceptversie van hun regionale energiestrategie (RES) gepubliceerd. De gezamenlijke regio’s moeten samen 35 TWh aan groene stroom opwekken in 2030 om de landelijke doelen uit het klimaatakkoord te halen. De eerste twintig regio’s komen al tot een gezamenlijk bod van ruim 43 TWh. Er zijn veel plannen om dit voor elkaar te krijgen met behulp van zonnevelden.

LC Energy houdt zich al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van deze velden. Wij juichen de plannen dan ook van harte toe. Maar gaat het ook lukken om al deze plannen te realiseren? Is er gekeken naar beschikbare ruimte en netcapaciteit? Hoe zit het met draagvlak bij eventueel omwonenden, ambtelijke procedures? Hoe kunnen parken worden ingericht op een manier die recht doet aan de natuur? LC Energy kan hierbij helpen, met een aanpak die recht doet aan het landschap, de biodiversiteit in de regio’s bevordert en omwonenden in de plannen betrekt.

Biodiversiteit
We noemen onszelf niet voor niets specialist op het gebied van biodiversiteit. Wat niet iedereen weet is dat zonneparken goed kunnen zijn voor flora en fauna. Natuur komt letterlijk tot leven als er wordt gestopt met bestrijdingsmiddelen en het gebied rust krijgt. Daarbij bieden zonnevelden een mix van zon en schaduw en worden paden nauwelijks bewandeld door mensen. Planten en insecten krijgen vrij spel. Bij de inrichting van onze projecten houden we veel rekening met het bevorderen van biodiversiteit. Bijvoorbeeld door ruimte open te laten tussen panelen, het plaatsen van bijenkasten, het park te gebruiken als graasgebied voor lokale kuddes schapen, insectvriendelijke mengsels in te zaaien en hekken doorlaatbaar te maken voor kleine (zoog)dieren.

Onderzoek
Bij het realiseren van onze projecten staat natuur voorop. Omdat zonneparken nog relatief jong zijn is er nog te weinig bekend over de langdurige effecten op flora en fauna. Daarom doen wij samen met Wageningen University en Research (WUR) en TNO bij verschillende projecten onderzoek. We maken testopstellingen met bifacial zonnepanelen op verschillende types bodem, namelijk zand, klei en veen. Door permanent te monitoren wat er gebeurt met de natuur, is het mogelijk te bepalen op welke manier zonneparken het best kunnen worden ingericht. Dit onderzoek is van landelijk belang.

Levend archief

Bij projecten werken we samen met het Levend Archief, een stichting die zich inzet voor het behoud van de verscheidenheid aan planten. Op dit moment wordt een groot aantal soorten in hun voortbestaan bedreigd. Het Levend Archief wil die inheemse bedreigde soorten veiligstellen door de zaden te verzamelen, te kweken en in de oorspronkelijke regio’s in te zaaien. Het behoud van zoveel mogelijk planten is belangrijk voor diversiteit en dat is weer essentieel om het ecosysteem gezond te houden. De zadenbank dient nog een doel. Er zijn steeds minder insecten. Juist die insecten hebben belang bij bloemen en planten. LC Energy plant de zaadjes bij aanleg van de zonnevelden.

Landschappelijke inpassing
Wij zien een zonnepark niet als een op zich staand iets. Een goede landschappelijke inpassing is essentieel. We werken samen met de gerenommeerde landschapsarchitecten van Eelerwoude. Er worden watergangen uitgediept, bomen en struiken geplant en broedgebieden gecreëerd. Voor de lange termijn stellen we samen met Eelerwoude een natuurbeheerplan op.

Omwonenden
Zonneparken worden bovengronds ontwikkeld, vaak op voormalig landbouwgrond. Dat brengt terechte vragen en zorgen met zich mee bij omwonenden over hun leefomgeving. Wij als ontwikkelaar leven zoveel mogelijk mee met betrokkenen en houden rekening met hun wensen. Dat doen we door ze vanaf het begin te betrekken bij de planvorming. Tijdens het hele proces organiseren we diverse bijeenkomsten voor omwonenden waarin ze eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken en inspraak hebben over de plannen. Daarnaast bieden we in veel parken een vorm van participatie, waardoor omwonenden ook belanghebbende worden van een zonnepark.

We zijn trots op onze manier van werken en denken dat alle regio’s op deze manier hun mooie en ambitieuze plannen kunnen omzetten in zonnevelden die een groot deel van Nederland straks van duurzame stroom kunnen voorzien.

 

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.