Concept verslag digitale inloopavond 28 mei 2020 – u kunt hierop reageren tot en met 1 juni

 

Toelichting op en aanleiding tot de digitale inloopavonden

28 mei 2020 vond een digitale inloopavond plaats, namens bovenstaande initiatiefnemers van de in ontwikkeling zijnde zonnevelden Wijkerbroek in het gelijknamige gebied, te Wijk bij Duurstede. De wijze van communicatie via deze digitale weg, als uitzending, is gedreven door de beperkende maatregelen van persoonlijke bijeenkomsten uit hoofde van de corona maatregelen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft haar akkoord gegeven aan de digitale wijze van communiceren zoals deze 28 mei jl. heeft plaatsgevonden en 2 juni zal plaatsvinden.

De uitzending kan worden teruggekeken (na inloggen/registreren) via deze link.

 

Organisatie en presentatie

De inloopavond werd verzorgd door onderstaande personen.

 

Presentatoren vanuit de studio:

Gijs van Heemstra (LC Energy), Jeroen Schmaal (Sunvest), Esther van der Tuin (Eelerwoude)

 

Presentatoren vanuit huis:

Koos Iestra (Haver Droeze), Marc Gnodde (EigenWijkse Energie Coöperatie – EWEC)

Moderatoren (antwoorders van chat berichten):

Reinier Bulstra (Sunvest), Friso Huizinga (LC Energy) en tevens de presentatoren vanuit huis

 

Inhoudelijk verloop van de uitzending

Introductie, kennismaking met de ontwikkelaars en betrokkenpartners en het gemeentelijk beleid

Gijs (LC Energy), start de avond met het welkom heten van de deelnemers aan de sessie, een korte introductie waarvoor LC Energy staat en een heldere toelichting over hoe de presentatie zal verlopen en welke mogelijkheden de deelnemers hebben om hun vragen te stellen en input te geven. Voordat de zonnevelden verder inhoudelijk worden toegelicht, heet ook Jeroen Schmaal (Sunvest) iedereen van harte welkom en vertelt hij waar Sunvest voor staat.

Gijs ligt vervolgens de energie ambitie van de gemeente Wijk bij Duurstede toe: Er is een selectieprocedure doorlopen waarbij 4 projecten zijn geselecteerd, waaronder de projecten van LC Energy en Sunvest, die daarin samenwerkt met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC).

Nadat Gijs heeft gedeeld wie de betrokken partner-organisaties zijn, vertelt hij de uitgangspunten en het beleid van de gemeente en geeft hij een toelichting op de uit te voeren onderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing.

Landschappelijke inpassing

Gijs geeft vervolgens het woord aan Esther, de landschapsarchitect van Eelerwoude. Esther vertelt over de historie van het gebied, de archeologische waarden en over de relatie van het gebied met het Amsterdam Rijnkanaal. Ook worden de kleinere diersoorten benoemd en hoe we daar rekening mee houden in de landschappelijke inpassing. Esther ligt vervolgens de ontwerp uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing toe, het algeheel concept ontwerp, de ontsluitingsweg, het hekwerk en waar dit niet nodig is, de bijbehorende bouwwerken bij de zonnevelden en het meervoudig ruimtegebruik, bij wijze van schapen onder en tussen de panelen op de gronden van Sunvest versus de biodiversiteit verrijking op de gronden van LC Energy. Ook deelt Esther de locatie van de experimenteerruimte van zonnepanelen boven perenbomen en die van de testvelden, uit hoofde van het project SolarEcoPlus waarin LC Energy als penvoerder optreedt namens het consortium SolarEcoPlus, waarin LC Energy samenwerkt met TNO, de Wageningen Universiteit en Research, Eelerwoude en SolarCentury.

Hierna gaat Esther in op het concept ontwerp aan de noordelijke kant van de zonnevelden tegen het Amsterdam Rijnkanaal aan, als ook het concept ontwerp aan de Middelweg West en de Broekweg. Vervolgens behandelt Esther dwarsdoorsnedes, de zogenaamde profielen, ten aanzien van de knotwilgen rijen, de losse landschappelijke hagen, het zicht vanaf de Romeinenbaan, de fruit- en wintergroene ligusterhagen.

Hierna wordt overgeschakeld naar de huiskamer van Koos Iestra, adviseur van Sunvest, namens het adviesbureau Haver Droeze, voor planning en vormgeving van de stedelijke en groene ruimte. Koos gaat in op het profiel hakhoutbosjes, natuuroevers langs watergangen en de natuurvriendelijke oevers en het struinpad.

Koos stelt nu zogenaamde poll-vragen aan de deelnemers. Zij krijgen vragen in beeld en kunnen kiezen uit verschillende antwoorden. Zo wordt gevraagd naar de mening van de deelnemers hoe we de landschappelijke velden met fruitbomen optimaal kunnen inrichten. Er is voor de deelnemers enige tijd de gelegenheid om de keuzes – die bovendien voorgelezen worden – te overwegen en vervolgens hun stem voor een van de opties uit te brengen. Koos behandelt verder nog de profielen struweelhaag en de wintervoedselveldjes en fruitbomen. Hierover stelt hij weer een poll-vraag:

De deelnemers kunnen kiezen welke typen fruitrassen men graag opgenomen zou willen zien in het landschappelijk inpassingsplan. En men kan kiezen op welke manier een voorgesteld wandelpad aantrekkelijk gemaakt kan worden. Steeds als een poll-vraag beantwoord is door de deelnemers, krijgt iedereen in beeld hoe de stemverhoudingen liggen. Op deze wijze kunnen de deelnemers input geven aan de ontwikkelaars hoe zij het landschap waarbinnen de zonnevelden komen te liggen er graag uit willen laten zien. Door het plenair delen van de antwoorden wordt voor iedereen duidelijk waar de voorkeur naar uitgaat.

Ondertussen en gedurende de hele presentatie kunnen de deelnemers via de chat functie, vragen stellen aan experts van LC Energy, Sunvest en de landschapsarchitecten, welke vragen ‘achter de schermen’, één op één beantwoord worden aan de vragensteller. Sommige vragen worden ook doorgeleid naar de presentatoren, die de vragen ter plekke plenair beantwoorden. Ook op deze wijze ontstaat er interactie tussen de deelnemers en de ontwikkelaars, ter optimalisatie van de plannen.

Meedoen – financiële participatie

Nadat Koos zijn deel van de presentatie heeft behandeld, wordt overgeschakeld naar Marc Gnodde, die vanuit huis de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) introduceert. EWEC vervult, mede namens de gemeente, een belangrijke rol in de samenwerking met LC Energy en Sunvest. Met name waar het aankomt op de mogelijkheden voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede om mee te doen en financieel te participeren in de zonnevelden. Marc legt uit hoe dat meedoen en financieel participeren er in de praktijk uit ziet. Ook Marc stelt poll-vragen. Zo vraagt hij welk doel een grote financiële donatie van een ontwikkelaar zou kunnen dienen. Bijvoorbeeld een eenmalige financiële donatie ten behoeve van de gemeenschap voor de Wijkse moestuin, de Heemtuin, extra laadpalen, een fietspad langs de dijk of het verstreken van het Natura 2000 gebied Gravenbol. Ook stelt Marc de poll-vraag: Wilt u deelnemen in een zonneveld in de vorm van aandelen of obligaties en voor hoeveel euro. De deelnemers kunnen kiezen uit €50, €500, €5000 of meer….of voor “nee, ik wil niet meedoen.” De antwoorden blijken gevarieerd. Op deze wijze krijgt de EWEC goed zicht op waar de deelnemers behoefte aan hebben vanuit het financieel participeren in de zonnevelden perspectief.

Hoe nu verder

Marc geeft het scherm weer over aan de presentatoren in de studio en Jeroen licht het ambitie niveau toe hoe de verschillende stappen in de komende tijd uitgezet er voor staat. Het is een ambitieuze planning die als achtergrond heeft dat de ontwikkelaars een vergunning nodig hebben om de Stimulering Duurzame Energie (SDE) subsidie te kunnen aanvragen. Deze SDE wordt eind september opengesteld en die ronde sluit begin oktober. Mocht deze planning gehaald worden, de subsidie ook worden verstrekt en de financiering voor de initiatieven rondkomt, dan ziet het er naar uit dat eind 2021 met de aanleg van de zonnevelden begonnen kan worden en dat deze aan het eind van het eerste kwartaal in 2022 operationeel kunnen zijn. Op die wijze zou de gemeente, binnen de zittende coalitie periode, de bijdrage uit de zonnevelden aan de duurzame energiedoelstellingen kunnen realiseren.

 

Vragenrondje en afsluiting

De presentatie is ten einde. Gijs, Jeroen en Esther en ook de presentatoren vanuit huis, Koos en Marc, staan nu open voor vragen. Vanuit de experts ‘achter de schermen’ (eveneens thuis) worden nu diverse chat vragen vanuit de deelnemers naar voren gebracht. Na beantwoording van alle vragen bedanken de presentatoren alle deelnemers voor hun tijd, hun vragen, hun suggesties en andere wijze van participatie en wensen iedereen een goede rest van de avond, maar niet voordat iedereen er nog op geattendeerd dat men zich kan opgeven voor de volgende digitale inloopavond. Deze staat gepland voor 2 juni, wederom om 19:30 en hiervoor zijn alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede uitgenodigd. De deelnemers van vanavond kunnen zich via een button registreren en evenzo via een button zich opgeven om op de hoogte te blijven worden gehouden. Tenslotte vragen de presentatoren de deelnemers de enquête in te vullen die men in beeld krijgt en dan wordt de avond bijna anderhalf uur uitzending – afgesloten.

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.