Hieronder vindt u het CONCEPT Verslag inloopavond 10 oktober 2023 Zonneveld Magdalenahoeve.

We nodigen u uit op dit concept verslag uw reactie/commentaar geven. Dit kunt u doen tot en met 30 november, waarna, inclusief eventuele door u ingediende aanvullingen, een definitief verslag zal worden gemaakt. Dit concept verslag en later het definitief verslag vindt u ook op de website: https://www.lcenergy.nl/projecten/lc-energy-ontwikkelt-zonneveld-magdalenahoeve/  onder het tabblad ‘Nieuws’. Deze verslaglegging is verstuurd naar iedereen die de 2e en naar iedereen die de 1e inloopavond heeft bezocht (voor zover dat zij hun emailadressen aan ons bekend hebben gesteld). U kunt uw reactie op dit concept verslag sturen naar gijs@LCEnergy.nl.

Toelichting op en aanleiding tot de inloopavond

10 Oktober 2023 vond tussen 19:00 en 21:00 uur een 2e inloopavond plaats over de ontwikkeling van Zonnepark Magdalenahoeve in Wilnis. Opzet van de inloopavonden is om belanghebbenden en belangstellenden die in de omgeving van het plangebied wonen, te informeren over de ontwikkelingsplannen van Zonnepark Magdalenahoeve. Men kan allerhande vragen stellen, zorgen uiten en suggesties voor verbetering van de plannen inbrengen. Tijdens de inloopavonden trachten de medewerkers van LC Energy en ons landschapsadviesbureau Eelerwoude, zo goed als mogelijk zorgen weg te nemen en antwoorden te geven op de vragen. De 2e inloopavond werd (net als de 1e inloopavond op 6 september) gehouden op het Golfpark Wilnis. Voor deze inloopavond waren 63 adressen per fysieke post uitgenodigd. De adressen liggen in de nabije omgeving van het plangebied voor het zonnepark.

Organisatie en presentatie

Namens LC Energy waren dit keer 5 medewerkers aanwezig en er was 1 landschapsarchitect namens bureau Eelerwoude. Net als tijdens de 1e inloopavond, waren ook nu meerdere grote borden (A0 formaat) op schildersezels geplaatst, waarop verschillende afbeeldingen werden gepresenteerd. De bezoekers aan de inloopavond konden bij elk bord zich visueel en mondeling, bij wijze van een toelichting, laten informeren over de – naar aanleiding van de vorige inloopavond aangepaste – plannen voor het zonnepark. Ook kon iedereen wederom zijn of haar zorgen uiten en vragen beantwoord krijgen; suggesties voor verbetering van de plannen hebben wij zoveel als mogelijk genoteerd en verwerkt waar mogelijk.

Algehele indruk van de avond

De avond verliep in gemoedelijke sfeer en er werden constructieve gesprekken gevoerd. LC Energy kon een schitteringsonderzoek laten zien, waarin onderzocht is wat de weerkaatsing van zonlicht via de panelen voor uitwerking op de omgeving en de huizen in de buurt heeft. In verhouding tot de inloopavond van 6 september, bezochten meer personen deze inloopavond; in totaal bezochten 21 deelnemers de inloopavond, van wie 6 personen ook op de 1e inloopavond op 6 september kwamen.

Input van de aanwezigen

Van de aanwezigen ontvingen LC Energy en bureau Eelerwoude de onderstaande input zoals in de linker kolom weergegeven. In de rechter kolom hebben wij onze antwoorden hierop weergegeven. Misschien wel logischerwijze dat veel vragen al tijdens de 1e inloopavond beantwoord waren, respectievelijk optimalisaties in de plannen doorgevoerd waren, resteerden tijdens deze 2e inloopavond de volgende unieke vragen:

  Zorgen, vragen en suggesties die zijn geuit: Verstrekte antwoorden:
1. Zicht op het lager gelegen plangebied blijft een zorg van de bewoners aan Waterlelie en Dotterbloem. Als meest effectieve oplossing voor het verhullen van het zicht op het zonneveld, vanaf deze adressen, gelegen áchter de Bovendijk, is het aanplanten van beplanting, zo dicht mogelijk op de woningen, van minimaal 10 meter hoogte. Om aan deze wens zoveel als mogelijk tegemoet te komen is nu in het plan  een rij van opgaande beplanting/bomen parallel aan de Bovendijk opgenomen. Dit ontwerp dient nog goedgekeurd te worden door belanghebbenden namens de gemeente.
2. Volgend op het verstrekte antwoord hierboven (rechterkolom) is aanvullend verzocht te onderzoeken of buiten de door LC Energy te pachten gronden, op land van de buurman, de voorgestelde rij bomen naar het oosten toe kan worden doorgetrokken tot aan de hoogte van de straat Dotterbloem. LC Energy heeft aangegeven geen zeggenschap te hebben of te kunnen krijgen op ‘buurmans grond.’ Desalniettemin staat LC Energy ervoor open om bij de buurman navraag te doen of deze openstaat voor deze wens. Indien andersom tussen bewoners van de arkenparken en de betreffende buurman tot een toestemming kan worden gekomen, verneemt LC Energy dat evenzo graag.
3. Bestuur van CV De Waterlelie heeft uit oogpunt van verkeersoverlast en veiligheid, bezwaar tegen de voorziene toegangsweg naar het plangebied. Als toegangsweg is gekozen voor een weg waarvoor bestaande vergunning van in- en uitrit bestaat vanaf de Bovendijk, ter hoogte van de straat Waterlelie. Deze weg zal weliswaar tijdens de aanleg van het project intensief gebruikt worden, tijdens de exploitatie van het zonnepark vinden slechts weinig verkeerbewegingen meer plaats. De toegangsweg dient nog goedgekeurd te worden door belanghebbenden zoals de gemeente, het Waterschap, de Omgevingsdienst Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

Tot zover de concept-verslaglegging van de uitkomst van de inloopavond van 10 oktober 2023.

Dit document is 20 november verstuurd naar iedereen die tijdens de inloopavond zijn/haar emailadres heeft achtergelaten en bovendien naar degenen die gevraagd hebben eveneens het verslag te kunnen ontvangen.

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.