Zonnevelden Wijkerbroek

Zonnevelden Wijkerbroek – Welkom op onze projectpagina


Laatste nieuws:

29 oktober vond een door de gemeente Wijk bij Duurstede georganiseerde digitale informatieavond plaats. De gemeente presenteerde haar beleid voor zonnevelden en introduceerde de Zonnevelden Wijkerbroek Oost en Wijkerbroek West.

Hierna gaven de projectontwikkelaar van LC Energy en de landschapsarchitect van bureau Eelerwoude, aan de hand van gedeelde beelden, een nadere toelichting op de vergunningaanvragen voor de beide zonnevelden. Vervolgens konden vragen gesteld worden en werden deze beantwoord. De presentaties werden goed ontvangen door de deelnemers.

De informatieavond werd opgenomen; hier kunt u deze terugkijken:


14 oktober heeft de LEADER-groep (LAG LEADER Utrecht-Oost) inhoudelijk akkoord gegeven voor het project Pilot FieldLab Wijkerbroek in Zonneveld Wijkerbroek West. Het Pilot FieldLab Wijkerbroek beoogt onderzoek te gaan uitvoeren naar de combinatie van zonnepanelen boven perenbomen, waarin de Wageningen Universiteit & Research een belangrijke rol zal spelen. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze blog: LC Energy onderzoekt de combinatie van perenteelt onder zonnepanelen


6 oktober heeft het college nu ook besloten in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van Zonneveld Wijkerbroek West.

Dat betekent dat ook dat ten aanzien van dit zonneveld binnenkort een kennisgeving op de gemeentepagina en in de staatscourant zal worden gepubliceerd.

Vanaf 15 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing 6 weken ter inzage.


22 september heeft het college ten aanzien van Zonneveld Wijkerbroek Oost als volgt besloten:

In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van Zonneveld Wijkerbroek Oost;

Het ontwerpbesluit conform paragraaf 3.3 Wabo in samenhang met afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage te leggen.

De procedure wordt dus opgestart. Dat betekent op 30 september een kennisgeving op de gemeentepagina en in de staatscourant, en vervolgens vanaf 1 oktober 6 weken ter inzage.


25 augustus hebben wij de Vergunningaanvraag Zonneveld Wijkerbroek West ingediend.

Voorwaardelijk gesteld (door de gemeente) aan deze indiening was, samen met Sunvest, draagvlak te verkrijgen van omwonenden en andere stakeholders voor een gezamenlijk inpassingsplan voor de respectievelijke plangebieden  gelegen aan het Amsterdam Rijnkanaal.

De landschapsarchitect van bureau Eelerwoude (namens LC Energy) en bureau Haver Droeze (namens Sunvest) hebben de laatste weken hard gewerkt en uiteindelijk twee scenario’s van een gezamenlijk inpassingsplan voorgesteld.

Deze varianten zijn afgestemd met de betrokkenen en hebben de goedkeuring gekregen van Stichting MooiSticht en de Stuurgroep Landschapscoördinator Krommerijn streek. Dankzij deze status zagen wij gelegenheid nu eveneens voor Zonneveld Wijkerbroek West vergunning aan te vragen.


 

LC Energy SolarEcoPlus

Lees hier het 23 juni gepubliceerde LC Energy persbericht-SolarEcoPlus-Wijkerbroek


10 juni hebben wij bij de gemeente de Vergunningaanvraag Zonneveld Wijkerbroek Oost ingediend.


2 juni en 28 mei organiseerden wij samen met Sunvest en de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) een digitale inloopavond.

De samenwerking met genoemde partijen komt voort uit door de gemeente bepaalde voorwaarden. Wij dienen samen met Sunvest (die haar zonnevelden ontwikkelt samen met EWEC), een door de omgeving gedragen omgevingsproces te voeren.

Tijdens de inloopavonden informeerden wij de deelnemende bewoners van de gemeente over het gezamenlijk inrichtingsplan voor de zonnevelden van LC Energy (Zonneveld Wijkerbroek West) en die van Sunvest, beide gelegen ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal.

LC Energy ontwikkelt daarnaast zelfstandig Zonneveld Wijkerbroek Oost, gelegen tussen de Romeinenbaan en de Broekweg.

Onderstaand vindt u de documenten met betrekking tot de beide inloopavonden:

Definitief verslag digitale inloopavond 2 juni 2020

Chat geschiedenis Digitale inloopavond 2 juni 2020

Definitief verslag digitale inloopavond 28 mei 2020

Chat geschiedenis Digitale inloopavond 28 mei 2020

U kunt (na registreren/inloggen) de beide avonden terugkijken:

Terugkijken inloopavond 2 juni 2020

Terugkijken inloopavond 28 mei 2020

 


16 April heeft de gemeente Wijk bij Duurstede 4 van de 8 ingediende principeverzoeken goedgekeurd om de vervolgfase in te gaan, het – onder voorwaarden – mogen indienen van een vergunningaanvraag. Ons plan voor Zonneveld Wijkerbroek bevindt zich onder de 4 uitgekozen kandidaten.

Klik hier voor de gemeentelijke website ten aanzien van alle ingediende plannen en de uitslag van de selectieprocedure.


Onderstaand leest u over onze plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door te klikken op de eerste regel wordt u doorgeleid naar het gemeentelijk beleid. De andere regels worden hieronder nader toegelicht.


LC Energy ontwikkelt Zonnevelden Wijkerbroek

In Het Wijkerbroek heeft LC Energy met meerdere landeigenaren een overeenkomst gesloten. Om op hun gronden een zonneveld te ontwikkelen. LC Energy ontwikkelt Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonneveld Wijkerbroek West. De grondeigenaren onderscheiden zich van anderen door hun hoofdzakelijk grondgebruik met (hardfruit) teelt van peren.

Fruittelers

In samenwerking met onder andere deze fruittelers beoogt LC Energy zonnevelden te ontwikkelen in het gebied. Doordat boomgaarden vaak aan het zicht onttrokken zijn door middel van windhagen, verandert er weinig aan het landschappelijke beeld van het Wijkerbroek, dat wordt gekenmerkt door weilanden en een aantal oude griendbossen. Dit zijn uitvalplekken voor dieren in de omgeving. Daarnaast bevinden zich hier meerdere in- en uitlaat plaatsen voor dieren in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor is het gebied tevens een plaats voor doortrek van wild.

LC Energy wil bij de ontwikkeling van haar zonnevelden deze functie van het landschap versterken door het diverser maken van de hagen rondom de zonnevelden, zodat deze een toevoeging vormen aan de griendbossen en er meer ruimte voor flora en fauna ontstaat.

– De perenteelt (hardfruit) sector staat al jaren onder druk. Mede vanwege de boycot sinds 2014 op levering aan Rusland en de klimatologische veranderingen (droogte versus incidenteel flinke hagelbuien);

– Telers van hardfruit hebben te maken met een dalende marktvraag tegenover een groot Europees aanbod.

De economische vooruitzichten van de perenteelt zijn zorgwekkend; zie ook: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/fruitteelt/.

Bovendien hebben we lokaal deels te maken met grondeigenaren die geen opvolging hebben, gepensioneerd zijn of tegen hun pensioen aan zitten. Door op de gronden van deze landeigenaren zonnevelden aan te leggen, wordt hen een nieuw economisch perspectief geboden. Zo dragen we samen bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente Wijk bij Duurstede en hebben we een kans om meer biodiversiteit te realiseren.

Dat is goed voor onze gezondheid en het milieu en zo gaan economie en ecologie hand in hand.

Landschappelijke inpassing

Voor de ontwikkeling van de Zonnevelden Wijkerbroek werkt LC Energy samen met de landschapsarchitecten, ecologen en ruimtelijke ordening specialisten van bureau Eelerwoude. De adviseurs van Eelerwoude kunnen bogen op langjarige succesvolle ervaring in het helpen realiseren van landschappelijk verantwoorde oplossingen.

Hierbij wordt, ook in Wijkerbroek, de inrichting afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op die manier nemen we niet alleen de omwonenden in het gebied mee, maar ook actuele onderwerpen als biodiversiteit en meervoudig landgebruik.

LC Energy en Eelerwoude zoeken hiertoe ook nadrukkelijk het contact op met de wetenschap, zoals met Wageningen Universiteit en Research (WUR). En met lokale natuur- en milieu organisaties, het Waterschap, Rijkswaterstaat en andere bij de natuur en omgeving betrokken partijen.

Omgevingsproces

LC Energy betrekt de burgers/omwonenden niet alleen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, dat doen we veel breder. Zo hebben wij al in een vroeg stadium van onze verkenningen voor de ontwikkeling van de Zonnevelden  Wijkerbroek, alle directe en ook de verder afgelegen buurtbewoners schriftelijk verwittigd over onze plannen. We hebben vervolgens meerdere zogenaamde keukentafel gesprekken aan huis gevoerd en we hebben inloopavonden gehouden.

De inventarisatie van wensen en bezwaren die we hebben opgehaald, is meegenomen in onze ontwerpen. We blijven overigens graag in contact met belanghebbenden en zullen informatie blijven verstrekken en ophalen.

Financiële participatie

Eén van de wensen van de gemeente Wijk bij Duurstede is om haar inwoners mee te kunnen laten profiteren in financiële zin. LC Energy heeft hiervoor een 10-punten gemeenschapsaanbod ontwikkeld. Een van de punten in dit plan betreft de financiële investering die wij dienen te realiseren om de zonnevelden te kunnen ontwikkelen. Het volledig aanbod vindt u hier.

Voor de Zonnevelden Wijkerbroek biedt LC Energy dan ook de mogelijkheid aan om voor een aanzienlijk deel van haar investering, de financiële middelen op te halen bij de bewoners van Het Wijkerbroek. En desgewenst in heel Wijk bij Duurstede. Hierdoor kan men mee investeren en een heel wat aantrekkelijker rendement realiseren dan menige bank momenteel aan rente uitkeert.

Wij hebben contact met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en de gemeente om deze en ook andere voordelen op het gebied van duurzame energie samen aan de inwoners van Wijk bij Duurstede te kunnen aanbieden.


Ondertussen blijven wij graag in contact met alle belanghebbenden en belangstellenden. Sommigen zullen wij actief (blijven) benaderen.

Voor wie behoefte heeft om met ons in contact te treden, kunt u de Project Ontwikkelaar van Zonnevelden Wijkerbroek, Gijs van Heemstra, bereiken via telefoonnummer 06-81429029 of per email gijs@lcenergy.nl.


We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?!

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik