Zonneveld Amerongerwetering – Utrechtse Heuvelrug

Algemeen

LC Energy Zonneveld Amerongerwetering – Utrechtse Heuvelrug

Oppervlakte: ca. 14 hectare, inclusief landschappelijke inpassing.
Elektriciteitsopbrengst: 15.8 MWp.
Aantal huishoudens bediend door zonne-energie: 4.800.
Ligging: In Amerongen ten zuiden van Amerongerwetering (ter hoogte van huisnummers 22-26) en ten noorden van de Lekdijk.
Planning: Operationeel in 2024.
Bijzonderheden: Zuid georiënteerde relatief laag liggende panelen, waterberging en hoge mate van biodiversiteitwinst.

Laatste nieuws

14 Juli vindt in de Napoleonschuur in Amerongen een tweede inloopavond plaats. Voor deze informatieavond worden de inwoners van de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd, onder andere door de gemeente via de website van de gemeente, het Gemeentenieuws en social media. De uitnodiging kunt u ook hier vinden.

28 Juni vond intern bij de gemeente de Omgevingstafel Landschap plaats. LC Energy heeft, ten behoeve van deze digitale bijeenkomst, de gemeente het landschappelijk inrichtingsplan en enkele natuuronderzoeken aangeleverd. Onze input betrof de status van de plannen per 25 mei, de datum waarop de gemeente van ons de input had opgevraagd. De gemeente beoordeelde de stukken en heeft LC Energy vragen gesteld en suggesties gegeven hoe de plannen verder geoptimaliseerd kunnen worden.

22 April hebben wij de nieuwe raad, voortgekomen uit de verkiezingen van maart, geïnformeerd over de ontwikkeling. Wij deden dat tegelijkertijd met BHM Solar die een zonneveld ontwikkeld in Overberg. We hebben de aanwezige raadsleden een naar verluid goed beeld kunnen geven en hun vragen voldoende kunnen antwoorden.

19 April hebben wij direct belanghebbenden een uitnodiging gestuurd voor een inloopavond. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen geïnformeerd over onze plannen. Men kon tijdens de inloopavond nader kennisnemen van de details, vragen stellen, zorgen uiten en suggesties doen voor een nog verdere verbetering van de plannen. Alle input hebben wij, waar mogelijk, meegenomen in onze plannen van de ontwikkeling.

Vanaf januari 2022 hebben we samen met direct omwonenden de concept plankaart goed besproken en hebben we door de bewoners gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het ontwerp per 23 februari ziet er als onderstaand uit. De wijzigingen ten opzichte van de inrichting van het plangebied uit de versie van september 2021, richten zich met name op:

Het van zonnepanelen te hebben ontdaan van de meest noordelijke hoek van het plangebied;

Langs de nieuwe noordzijde is een brede watergang ingetekend waardoor aan die zijde geen hekwerk hoeft te komen;

Ter plaatse is een aardewal toegevoegd welke met begroeiing straks zicht op de panelen vanuit het noorden daar voorkomt;

Langs de oostzijde zal de landschappelijke inpassing circa 5 meter uit de sloot blijven opdat daar de watergang geschouwd kan worden.

Zonneveld Amerongerwetering

Op deze afbeelding ziet u het ontwerp plangebied per 23 februari 2022 van Zonneveld Amerongerwetering, zoals hierboven nader toegelicht.

23 December 2021 heeft de gemeenteraad ons plan geaccordeerd voor verdere ontwikkeling. Nadat wij half december kennisgemaakt hebben met de direct omwonenden zijn wij vanaf het nieuw jaar (2022) actief (keukentafel)gesprekken aangegaan met alle belanghebbenden.

9 November 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders uit 5 ingediende plannen, 2 initiatieven voor zonnevelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geaccepteerd voor verdere uitwerking en ontwikkeling. Ons Zonneveld Amerongerwetering is één van de twee geselecteerde initiatieven.

Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad. Als de raad groen licht geeft, mogen de twee plannen verder in de procedure. Klik hier voor de op 11 november uitgebrachte publicatie in Nieuwsblad De Kaap. En hier vindt u de door de gemeente gepubliceerde documenten waaronder het raadsvoorstel.

We gaan ná toestemming van de gemeenteraad om onze plannen verder te kunnen ontwikkelen, in gesprek met alle belanghebbenden, te beginnen met de omwonenden die het meeste gaan merken van het zonneveld.

Overige informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft bijgaande planning afgegeven volgens welke de beoordeling van het zonneveld initiatief Amerongerwetering zal worden beoordeeld: Planning gemeente behandeling zonnevelden 2022

Gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert het Afwegingskader Energie in Landschap. Dit afwegingskader geeft weer hoe plannen voor duurzame energieopwekking in de landschappen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug afgewogen worden. Het afwegingskader is van toepassing op duurzame energieopwekking met windmolens en grondgebonden zonnepanelen.

De gemeente volgt de landelijke doelstellingen voor klimaat. Dat houdt in: een reductie van 49% broeikasgassen in 2030, en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Deze doelen zijn vastgelegd in de klimaatwet. Daarnaast heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een tussendoel vastgesteld: in 2025 willen we in onze gemeente 0,08 TWh opwekken met zonnevelden, windmolens
of innovatieve technieken. Dit is door de gemeenteraad besloten. Hier leest u veelgestelde vragen en antwoorden van de gemeente.

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCenergy.nl
T: 06-81429029

We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?! Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectontwikkelaar voor dit zonneveld via diens contactgegevens.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik