Zonneveld Wijkerbroek

Gemeente Wijk bij Duurstede en haar Klimaatdoel

In haar coalitieakkoord ‘Denken, Durven, Daadkracht!’ heeft de gemeente Wijk bij Duurstede in 2018 als doel gesteld om in 2030 energie-neutraal te willen zijn.

Op het digitale beleidskader https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/zonnevelden/duurzame-energie/ is in het “Ambitie Coalitie-akkoord Wijk bij Duurstede 2018-2022” te lezen:

Het college heeft als ambitie neergelegd: 16% duurzame opwekking in 2023. Vanwege beperkt draagvlak voor windmolens in de samenleving wordt in deze collegeperiode gezocht naar alternatieve vormen voor duurzame energie. De argumentatie om 16% van het huidige elektriciteitsgebruik duurzaam op te wekken, ziet de gemeente als volgt:

– Huidige energieverbruik is 1.287 TJ

– We houden rekening met 20% energiebesparing, dan blijft 1.030 TJ over

– 16% hiervan is 165 TJ

– Zonne-energie is een bewezen duurzame energietechnologie waar we in deze collegeperiode op in kunnen zetten

– 165 TJ is ongeveer gelijk aan 60 hectare zonnevelden

 

Kansenkaart

Op https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kansenkaart/ heeft de gemeente – na zorgvuldig overleg met organisaties en bewoners (o.a. via een burgerpanel) – gebieden gedefinieerd. Op deze gebieden kunnen zonnevelden worden gerealiseerd om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Eén van de locaties die door de gemeente als kansrijk wordt beschouwd is het gebied Wijkerbroek, gelegen ten zuiden van het Amsterdams Rijnkanaal. Hier zou zonne-energie kunnen worden opgewekt.

LC Energy ontwikkelt Zonneveld Wijkerbroek

In Wijkerbroek heeft LC Energy met meerdere landeigenaren een overeenkomst gesloten. Om op hun gronden een zonneveld te ontwikkelen. Deze grondeigenaren onderscheiden zich van anderen. Vanwege hun huidig grondgebruik in de vorm van fruitteelt en wel hoofdzakelijk door de (hardfruit) teelt van peren.

In samenwerking met onder andere fruittelers beoogt LC Energy een zonneveld te ontwikkelen in het gebied.  Doordat boomgaarden vaak aan het zich onttrokken zijn door middel van windhagen, verandert er weinig aan het landschappelijke beeld van het Wijkerbroek, dat wordt gekenmerkt door weilanden en een aantal oude griendbossen. Dit zijn uitvalplekken voor dieren in de omgeving. Daarnaast bevinden zich meerdere in- en uitlaat plaatsen voor dieren in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor is het gebied tevens een doortrek plaats van wild.

LC Energy wil bij de ontwikkeling van het park deze functie van het landschap versterken door het diverser maken van de hagen rondom het park zodat deze een toevoeging vormen aan de griendbossen en er meer ruimte voor flora en fauna ontstaat.

– De Perenteelt (hardfruit) sector staat al jaren onder druk. Mede vanwege de boycot sinds 2014 op levering aan Rusland en de klimatologische veranderingen (droogte versus incidenteel flinke hagelbuien);

– Telers van hardfruit hebben te maken met een dalende marktvraag tegenover een groot Europees aanbod.

De economische vooruitzichten van de perenteelt zijn zorgwekkend; zie ook: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/fruitteelt/.

Bovendien hebben we lokaal deels te maken met grondeigenaren die geen opvolging hebben, gepensioneerd zijn of tegen hun pensioen aan zitten. Door op de gronden van deze landeigenaren een zonneveld aan te leggen, wordt hen een nieuw economisch perspectief geboden. Zo dragen we samen bij aan de energiedoelstellingen van de gemeente Wijk bij Duurstede en hebben we een kans om meer biodiversiteit te realiseren.

Dat is goed voor onze gezondheid en het milieu en zo gaan economie en ecologie hand in hand.

Landschappelijke inpassing

Voor de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek werkt LC Energy samen met de landschapsarchitecten, ecologen en ruimtelijke ordening specialisten van bureau Eelerwoude. De adviseurs van Eelerwoude kunnen bogen op langjarige succesvolle ervaring in het helpen realiseren van landschappelijk verantwoorde oplossingen.

Hierbij wordt, ook in Wijkerbroek, de inrichting afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Op die manier nemen we niet alleen de omwonenden in het gebied mee, maar ook actuele onderwerpen als biodiversiteit en meervoudig landgebruik.

LC Energy en Eelerwoude zoeken hiertoe ook nadrukkelijk het contact op met de wetenschap, zoals met Wageningen Universiteit en Research (WUR). En met lokale natuur- en milieu organisaties, het Waterschap, Rijkswaterstaat en andere bij de natuur betrokken partijen.

Burger participatie

LC Energy betrekt de burgers/omwonenden niet alleen ten aanzien van de landschappelijke inpassing, dat doen we veel breder. Zo hebben wij al in een vroeg stadium van onze verkenningen voor de ontwikkeling van het zonneveld Wijkerbroek, alle directe en ook de verder afgelegen buurtbewoners schriftelijk verwittigd over onze plannen. We hebben vervolgens meerdere zogenaamde keukentafel gesprekken aan huis gevoerd en we hebben 2 x een inloopavond gehouden.

De inventarisatie van wensen en bezwaren die we hebben opgehaald, is meegenomen in onze ontwerpen. We blijven overigens graag in contact met belanghebbenden en zullen informatie blijven verstrekken en ophalen.

Financiële participatie

Eén van de wensen van de gemeente Wijk bij Duurstede is om haar inwoners mee te kunnen laten profiteren in financiële zin. LC Energy heeft hiervoor een 10-punten gemeenschapsaanbod ontwikkeld. Een van de punten in dit plan betreft de financiële investering die wij dienen te realiseren om het zonneveld te kunnen ontwikkelen. Het volledig aanbod vindt u hier.

Voor Zonneveld Wijkerbroek biedt LC Energy dan ook de mogelijkheid aan om voor een aanzienlijk deel van haar investering, de financiële middelen op te halen bij de bewoners van Wijkerbroek. En desgewenst in heel Wijk bij Duurstede. Hierdoor kan men mee investeren en een heel wat aantrekkelijker rendement realiseren dan menige bank momenteel aan rente uitkeert.

Wij hebben contact met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) om deze en ook andere voordelen op het gebied van duurzame energie samen aan de inwoners van Wijk bij Duurstede te kunnen aanbieden.

Status en vervolgstappen

3 December 2019 heeft de gemeenteraad het (digitaal) “Toetsingskader zonnevelden Wijk bij Duurstede” vastgesteld. Ook de Procedure voor Initiatiefnemers” en het zogenaamde “Scoreformulier” zijn in deze vergadering aan bod gekomen.

31 Januari 2020 hebben wij een Principeverzoek bij de gemeente ingediend. Onze onderliggende documentatie heeft een zodanig niveau van compleetheid en detail, dat wij met vertrouwen de beoordeling van het tevens ingediende Scoreformulier tegemoet zien.

17 Februari zijn wij uitgenodigd om vragen van verschillende disciplines binnen de gemeente te beantwoorden. Tijdens deze Projecttafel bijeenkomst hebben wij de vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdelingen Duurzaamheid, Natuur en Landschap, Archeologie, Participatie en Bodem een nog beter beeld kunnen geven van ons initiatief en hebben zij ons tips gegeven ter versteviging van ons plan.

Tweede helft van april zal de gemeente alle indieners van Principeverzoeken terugkoppelen of zij voldoende punten zullen hebben gescoord om een vergunningaanvraag te kunnen indienen.

Ondertussen blijven wij graag in contact met alle belanghebbenden. Sommigen zullen wij actief benaderen.

Voor wie behoefte heeft om met ons in contact te treden, kunt u de Project Ontwikkelaar van Zonneveld Wijkerbroek, Gijs van Heemstra bereiken via telefoonnummer 06-81429029 of per email gijs@lcenergy.nl.

We communiceren periodiek nieuwe ontwikkelingen en voortgang op deze website, houdt u ons in de gaten?!

 

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik