Definitief verslag – nadat op het concept verslag kon worden gereageerd

Toelichting op en aanleiding tot de digitale inloopavonden

20 januari 2021 vond een digitale informatieavond plaats, gepresenteerd door LC Energy, bureau Eelerwoude en de Energie Coöperatie Haaksbergen, ten aanzien van het in ontwikkeling zijnde Zonnepark De Stegenhoek in gebied de Hoevens in Haaksbergen. De wijze van communicatie via deze digitale weg, als uitzending, is gedreven door de beperkende maatregelen van persoonlijke bijeenkomsten uit hoofde van de corona maatregelen. De gemeente Haaksbergen heeft haar akkoord gegeven aan de digitale wijze van communiceren zoals deze heeft plaatsgevonden.

De uitzending kan worden teruggekeken (na inloggen/registreren) via deze link.

Organisatie en presentatie

De inloopavond werd verzorgd door onderstaande personen.

Presentatoren vanuit de studio:

Gijs van Heemstra (LC Energy), Sijtse Jan Roeters (Eelerwoude)

Presentator vanuit huis:

Peter Bos (Energie Coöperatie Haaksbergen – ECH)

Moderatoren (beantwoorders van chat berichten):

Friso Huizinga (LC Energy), Georg van den Berg (LC Energy) en tevens de presentatoren vanuit de studio en huis.

Aantal deelnemers: 30

Inhoudelijk verloop van de uitzending

Introductie, huishoudelijke mededelingen over de uitzending, kennismaking met de initiatiefnemers

Gijs (LC Energy), startte de avond met het welkom heten van de deelnemers. Na een korte introductie van wat de avond gaat inhouden, gaf Gijs een heldere toelichting over hoe de presentatie zal verlopen en welke mogelijkheden de deelnemers hadden om hun vragen te stellen en input te geven. Hierna introduceerde hij de initiatiefnemers: De familie Brummelhuis als grondeigenaren, LC Energy als projectverantwoordelijk ontwikkelaar en Bureau Eelerwoude, van wie de experts op het gebied van Landschap(inrichting) en Ruimtelijke Ordening betrokken zijn.

Waarom zonneparken, overheidsbeleid, de ontwikkeling, bouw, het beheer van een zonnepark

Gijs heeft vervolgens uitgelegd waar de ambitie vandaan komt om duurzame energie bij wijze van onder meer zonneparken te gaan realiseren. Hierbij heeft hij het Klimaatakkoord van Parijs besproken, de opgave voor Nederland, de Regionale Energie Strategieën (RES) en daarbinnen de RES Twente en de opgave voor de gemeente Haaksbergen van de duurzame energie mix.

Vervolgens heeft Sijtse Jan Roeters (Eelerwoude) uit de doeken gedaan wat er bij de ontwikkeling van een zonnepark komt kijken, wat de bouw ervan inhoudt en welke typen van beheer zouden kunnen worden gehanteerd.

Beleidsregels zonneveld gemeente Haaksbergen, ontwerp plangebied, meervoudig grondgebruik Sijtse Jan heeft daarna uitgelegd wat de Ontwerp Beleidsregels zonnevelden van de gemeente inhouden en hoe deze zich verhouden tot de beleidsanalyse, de landschapsanalyse, de natuurtoets en deze uiteindelijk zijn uitgemond in de plannen voor de ontwikkeling van Zonnepark De Stegenhoek. Hij heeft daarbij de interpretatie van de uitsluitingszone toegelicht en laten zien hoe dientengevolge het plangebied eruit zou kunnen komen te zien. Dat ten aanzien daarvan de gevolgde interpretatie door de gemeente nog bevestigd dient te worden is daaraan voorwaardelijk.

Sijtse Jan heeft ook de verschillende profiel tekeningen (dwarsaanzichten) vanuit alle verschillende windrichtingen toegelicht. Waarin zo goed als mogelijk/wenselijk de input van de bewoners is meegewogen, zoals die tijdens de keukentafelgesprekken naar voren is gebracht door de directe bewoners.

Tenslotte heeft Sijtse Jan verteld dat LC Energy, de familie Brummelhuis en Eelerwoude met studenten van de Wageningen Universiteit en Research (WUR) en van Van Hall Larenstein samenwerken. Dit initiatief komt voort uit een samenwerking met de Groene Kennispoort Twente. De studenten zouden gaan zich richten op de mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik (WUR) en landschapsinrichting (Van Hall Larenstein).

Sijtse Jan heeft enkele voorbeelden van meervoudig grondgebruik laten zien en er zijn keuzevragen aan de deelnemers van de digitale informatieavond voorgelegd. Waar de focus op gelegd zou kunnen worden bij meervoudig grondgebruik. De vragen en beantwoording zijn opgenomen en in te zien in de Seminarstatistieken op de website van Zonnepark De Stegenhoek. Hierin zijn ook andere cijfers en getallen van de informatieavond terug te vinden.

Procesparticipatie omgeving

Gijs heeft vervolgens de deelnemers meegenomen in het omgevingsproces dat al gevoerd is en gevoerd wordt. Zo heeft hij verteld dat de directe bewoners elk bezocht zijn, samen met de familie Brummelhuis en/of de landschapsarchitect en dat met elke bewoner de plannen doorgenomen zijn.

Een ieder heeft hierbij zijn/haar mening gegeven, eventuele instemming met de plannen of twijfels geadresseerd, vragen gesteld en andere input geleverd. Van ieder gesprek is een gespreksverslag gemaakt, is dit ter goedkeuring aan de respectievelijke bewoners voorgelegd en nemen we de ingebrachte zaken zo goed als mogelijk/wenselijk mee in de verdere uitwerking van de plannen.

Ook heeft Gijs de informatieavond aangehaald als een belangrijk moment om een grotere cirkel van bewoners rondom de planlocatie te informeren en input op te halen. Als ook het in het omgevingsproces ophalen van inzichten van maatschappelijke organisaties, zoals de historische vereniging, de natuur en milieu organisatie en het waterschap.

Financiële participatie – Energie Coöperatie Haaksbergen

Vervolgens voerde Peter Bos, vertegenwoordiger van de Energie Coöperatie Haaksbergen (ECH) het woord. Peter vertelde over de wenselijkheid en functie van een energie coöperatie. Hij snee daarbij aan dat de ECH een lidmaatschap kent van EUR 50,- per jaar. En dat men als lid economisch / financieel kan participeren om rendement te maken op de gemeentebreed te ontwikkelen energie-besparing en energie-opwek initiatieven. Ook vertelde Peter over de resultaten en successen die de ECH in haar korte tijd sinds oprichting (in 2019) al bereikt heeft. Ten aanzien van de zonneparken initiatieven deelde Peter mee dat de ECH nu samenwerkt met 4 bij hen bekende serieuze initiatieven. Naast het project van LC Energy Zonnepark De Stegenhoek (ca 9 hectare), werkt de ECH samen met TP Solar voor een project aan de Berktepaalweg (ca 20 ha), Pure Energie aan de N18 (ca 20 ha) en Solarfields met een project aan Ter Heegde (ca 10 ha). Ten aanzien van de financiële participatie kunnen inwoners van de gemeente, zo vertelde Peter, financieel investeren om zo collectief te streven naar 50% eigenaarschap in elk project. De bedragen die daarvoor nodig zijn lopen in de miljoenen euro’s. Een andere ‘opbrengst’ voor de inwoners van Haaksbergen zou een omgevingsfonds kunnen zijn; als een initiatiefnemer gedurende 15 jaar een jaarlijkse donatie in een fonds stort, kunnen de omwonenden van het desbetreffende project deze financiële middelen gebruiken voor doelen waarover zij samen beslissen. Aan het einde van Peter’s bijdrage aan deze presentatie roept hij op om lid te worden van de ECH. Dat kan via de website www.energiecooperatiehaaksbergen.nl .

Feiten en cijfers en vervolgstappen

Gijs noemde enkele kerncijfers en feiten, zoals onder meer de oppervlakte van het plangebied (bruto circa 9 hectare), de voor zonnepanelen te benutte ruimte (circa 6,5 hectare) en dat circa 3000-3.500 huishoudens als Zonnepark De Stegenhoek doorgaat, van duurzaam opgewekte energie gebruik kunnen maken. Na deze kerngetallen nam Gijs de deelnemers mee door de vervolgstappen die gezet zullen gaan worden. LC Energy en haar team gaan nu de plannen verder uitwerken en daarin de eventueel nog te ontvangen input zo goed als mogelijk/wenselijk daarin meenemen. Eind maart zullen naar verwachting de definitieve Beleidsregels zonnevelden – en de procedure om tot een vergunning aanvraag te kunnen komen – worden geaccepteerd door de gemeenteraad. Als dat slaagt kunnen initiatiefnemers in april/mei een vergunningaanvraag indienen en heeft de gemeente tot oktober (inmiddels is bekend geworden dat begin september zal zijn; de SDE++ openstelling per 24 september is in februari aangekondigd) de tijd om een vergunning af te geven. In september kan een initiatiefnemer, mits hij een vergunning zal hebben gekregen, de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) subsidie aanvragen. Uitsluitsel over het toegekend krijgen hiervan zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Indien dat positief is, zal een initiatiefnemer circa 6 maanden nodig hebben om de financiering voor de aanleg van het zonnepark rond te krijgen, waarna de bouw van start kan gaan. Het zonnepark zal als alle voorgaande stappen goed en tijdig kunnen plaatsvinden, begin 2023 het zonnepark operationeel krijgen en daarmee de huishoudens van duurzaam opgewekte zonne-energie kunnen gaan voorzien.

Vragenronde en afsluiting

De presentatie was ten einde. Tijdens de presentatie hebben Gijs en Sijtse Jan en ook Peter al enkele vragen vanuit de deelnemers beantwoord, terwijl gedurende de hele avond de moderatoren achter de schermen zo’n 100 interacties van vragen en antwoorden van en naar de deelnemers hebben behandeld. Ook nu behandelden de presentatoren weer enkele vragen, die de moderatoren doorgezet hebben naar de studio. Na beantwoording van alle vragen die naar voren zijn gebracht, bedankten de presentatoren alle deelnemers voor hun tijd, hun vragen, hun suggesties en andere wijze van participatie en wensen iedereen een goede rest van de avond. Gijs kondigde aan dat er een concept verslag van de avond op de website van het Zonnepark De Stegenhoek zal worden geplaatst en dat iedereen die daarop wil reageren zijn reactie aan Gijs kan mailen. Rond 15 februari (inmiddels 26 februari) heeft Gijs dan het (dit) definitief verslag van de presentatie, inclusief de eventuele reacties, op de website geplaatst als definitieve verslaglegging. Tenslotte wijst Gijs erop dat de website steeds de meest actuele stand van zaken zal weergeven en dat er bij belangrijke mijlpalen een nieuwsbrief naar alle bij LC Energy bekend gestelde emailadressen zal worden gestuurd. Er zal geen tweede informatieavond worden gehouden, tenzij de plannen drastisch wijzigen. Ter afsluiting van de avond vroegen de presentatoren de deelnemers de enquête in te vullen die men toen in beeld kreeg en daarna is de avond na een goed uur (69 minuten) uitzending afgesloten.

————————————————————————————————————————————–

Na afloop

Na afloop van de digitale informatieavond blijkt de enquête met een 6,7 als een overall waardering te zijn bekroond. Het concept verslag als ook de (geanonimiseerde) chat gesprekken en de seminar statistieken zijn op de website van Zonnepark De Stegenhoek geplaatst. Tot 15 februari kon er via gijs@lcenergy.nl gereageerd worden op het conceptverslag, waarna het definitief verslag van de informatieavond op 26 februari op de website is geplaatst.

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.