DEFINITIEF – verslag inloopavond 6 september 2023

We nodigden ontvangers van het op 14 september verstrekte concept verslag uit om reactie/commentaar geven. Dit kon men doen tot en met 28 september, waarna, inclusief eventuele ingediende aanvullingen, dit definitief verslag is gemaakt. Van de 15 bezoekers aan de inloopavond, hebben wij van 2 personen en 1 maatschappelijke organisatie een reactie op het conceptverslag ontvangen. In onderstaande tekst is hun input in cursieve tekst toegevoegd. In vetgedrukte tekst is de beantwoording/gevraagde verduidelijking door LC Energy toegevoegd.

Dit definitief verslag is op 3 oktober verstuurd aan alle deelnemers van de inloopavond van 6 september en geplaatst op de website: https://www.lcenergy.nl/projecten/lc-energy-ontwikkelt-zonneveld-magdalenahoeve/ onder het tabblad ‘Nieuws’.

 

Toelichting op en aanleiding tot de inloopavond

6 September 2023 vond tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopavond plaats voor de ontwikkeling van Zonnepark Magdalenahoeve in Wilnis. 10 Oktober zal een 2e inloopavond georganiseerd worden. Opzet van de inloopavonden is om belanghebbenden en belangstellenden die in de omgeving van het plangebied wonen, te informeren over de ontwikkelingsplannen van Zonnepark Magdalenahoeve. Men kan allerhande vragen stellen, zorgen uiten en suggesties voor verbetering van de plannen inbrengen. Tijdens de inloopavonden trachten de medewerkers van LC Energy en ons landschapsadviesbureau Eelerwoude, zo goed als mogelijk zorgen weg te nemen en antwoorden te geven op de vragen. De 1e inloopavond werd gehouden op het Golfpark Wilnis, buiten op het terras. Voor deze inloopavond waren 63 adressen per fysieke post uitgenodigd. De adressen liggen in de nabije omgeving van het plangebied voor het zonnepark. In totaal bezochten 15 personen de inloopavond. Na de inloopavond ontving LC Energy van enkele personen die niet op de inloopavond aanwezig waren, het verzoek om dit verslag eveneens te kunnen ontvangen. Wij hebben hun emailadressen toegevoegd aan de lijst van de distributielijst van dit verslag.

 

Organisatie en presentatie

Namens LC Energy waren 7 medewerkers aanwezig en er was 1 landschapsarchitect namens bureau Eelerwoude. Er waren meerdere grote borden (A0 formaat) op schildersezels geplaatst, waarop verschillende afbeelding werden gepresenteerd. De bezoekers aan de inloopavond konden bij elk bord zich visueel en mondeling, bij wijze van een toelichting, laten informeren over de plannen voor het zonnepark. Ook kon iedereen zijn zorgen uiten en vragen beantwoord krijgen; suggesties voor verbetering van de plannen hebben wij zoveel als mogelijk genoteerd.

 

Algehele indruk van de avond

Er heerste een grote mate van optimisme en begrip voor de ontwikkeling van de plannen; men begrijpt dat het nodig is voor de energietransitie en dat zonneparken ergens moeten verschijnen. Men vond in het algemeen de gekozen locatie geschikt aangezien er weinig omwonenden zijn en het project aan 2 zijden omarmd wordt door natuur (hoge bomen aan de westzijde en water en de helling van de golfbaan aan de noordzijde). Ook staat men positief over de co-located batterij die kan fungeren voor het ontlasten van het net (co-located betekent een batterij toegevoegd aan een energie-opwek project). De avond verliep in gemoedelijke sfeer.

Input van de aanwezigen

Van de aanwezigen ontvingen LC Energy en bureau Eelerwoude de onderstaande input zoals in de linker kolom weergegeven. In de rechter kolom hebben wij onze antwoorden hierop weergegeven.

 

  Zorgen, vragen en suggesties die zijn geuit: Verstrekte antwoorden:
1. Zicht op het zonneveld vanaf de Bovendijk door de eerste woonarken aan Waterlelie en huizen aan Dotterbloem is ongewenst. Men verzoekt het zicht op het project te blokkeren door middel van hoge beplanting te plaatsen tussen het zonneveld en de dichtstbijzijnde, aan en ten zuiden van Bovendijk, gelegen adressen zoals tevens Waterlelie en Dotterbloem. Als meest effectieve oplossing voor het verhullen van het zicht op het zonneveld, vanaf de adressen gelegen achter de Bovendijk, is het aanplanten van beplanting zo dicht mogelijk op de woningen van minimaal 10 meter hoogte. De suggestie in het antwoord over hoge bomen is in de context van dit project irreëel. Zou ik weglaten dus. (Overigens zijn er geen huizen aan de Dotterbloem, wel woonarken). Om aan deze wens zoveel als mogelijk tegemoet te komen zullen de opties worden verkend tot extra groen/filtering van het zicht en hoe dit zich verhoud tot de – vereiste – kernkwaliteiten van het landschap.
2. Wij hebben zorgen over het beheer in verband met de natte bodem, smalle percelen, en bereikbaarheid van het zonneveld en de opstellingen binnen het panelenveld. Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan. –> LC Energy zal bovendien sonderingsonderzoek laten uitvoeren om de bodemgesteldheid in kaart te brengen ten behoeve van de plannen.
3. Wij hebben geen goed beeld bij de batterij qua uitstraling en impact; hoe ziet het batterij energie opslag systeem eruit en welke impact heeft deze op het gebied en haar omwonenden, onder meer qua geluidsproductie? Wordt uitgewerkt richting volgende infoavond. Het onderwerp geluidsproductie – van alle onderdelen van het voorgestelde park – verdient het als apart punt opgenomen te worden. Het al of niet gaan kijken en luisteren bij bestaande velden kan niet in de plaats komen van informatie uwerzijds. Denk daarbij aan: een opsomming van de geluidsbronnen die er komen, op wat voor tijdstippen, bij welke weersomstandigheden en bij welke stand van het net elk van die geluidsbronnen actief zijn met hoeveel kHz en hoeveel Db. Op de verschillende relevante afstanden. Oók aangeven wat er gebeurt mochten tevoren bepaalde hoeveelheden overschreden worden. –> Wij vragen voor ieder project en dus ook voor Zonnepark Magdalenahoeve een geluidonderzoek aan bij een gespecialiseerd bureau. Hieruit komen de geluidscirkels en andere details naar voren die op een project aan de orde zijn. Wij ambiëren tijdens de volgende inloopavond de resultaten van het geluidsonderzoek ten aanzien van Zonnepark Magdalenahoeve te kunnen delen (afhankelijk van of het bureau de studie dan al gereed zal hebben).
4. Kunt u ons voorzien van adressen waar al batterijen staan bij zonneparken, opdat we deze kunnen bekijken en het geluid ervan kunnen waarnemen? Ik blijf het teleurstellend vinden dat u blijkbaar niet in staat bent contactpersonen en telefoonnummers te verschaffen van vergelijkbare projecten zodat het belangstellenden makkelijk wordt gemaakt zich goed te oriënteren. Vooropgesteld dat ieder landschap en iedere situatie anders is, waardoor een indruk niet maatgevend is voor hoe het zogenaamde co-located batterij energieopslag systeem op Zonneveld Magdalenahoeve zal functioneren, geven wij onderstaande adressen van co-located batterijen die momenteel al in werking zijn. Helaas hebben wij geen weet van zonneparken waar dit het geval is, wel van windparken:

 

•Windpark Hartelkanaal. Clydeweg, 3197 Botlek Rotterdam;

•Prinses Alexia Windpark. Winkelweg 59, 3896 LH Zeewolde;

•Windpark Giessenwind. Parallelweg 2, 3381 KS Giessenburg. –> Batterijen zijn een nieuwe functie bij energieprojecten en helaas hebben wij evenmin contact met deze projecten.

5. Hoe zal het winterbeeld eruit zien, wanneer er geen bladeren aan de landschappelijke inpassing zitten? Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan.
6. Wij verzoeken zorg te dragen voor verkeersoverlast en onveilige situaties bij aanleg van de tijdelijke bouwweg en het gebruik daarvan op de ingetekende locatie; als je nu vanuit de woonboten komt is het al flink opletten met oversteken.

 

Het aanvoeren van bouwmaterialen en onderdelen voor het zonneparken, zal incidenteel zijn. Immers wanneer de materialen het plangebied bereikt zullen hebben, vindt de bouw ter plekke plaats. Voor alle verkeersbewegingen van en naar de tijdelijke afslag vanaf de Bovendijk, zal een verkeersplan worden opgesteld en getoetst worden door de gemeente. Doordat er dan verkeersbewegingen plaatsvinden zal er langzaam worden gereden op de Bovendijk. –> Inmiddels is door voortschrijdend inzicht deze toegang voorzien als permanente toegang. Nochtans zal tijdens de exploitatie van het zonnepark slechts incidenteel verkeer (in de vorm van onderhoudsbusjes) van en naar het zonnepark plaatsvinden. Er is overigens sinds 2018 een vergunning voor deze inrit.
7. (grote) Bomen ontbreken ter hoogte van de woonboten op de dijk; wij verzoeken in samenwerking met de gemeente te bespreken hoe hier meer hoog opgaand groen kan komen i.v.m. zicht verhulling op het project. Zie antwoord bij vraag 1. Er lijkt een verband tussen item 1 en 7. In combinatie zijn de twee punten met het ene antwoord mij niet duidelijk. Wordt er nu wel of niet in samenwerking met de gemeente gezocht naar een oplossing? –> Er wordt in samenwerking met in eerste instantie het Waterschap en vervolgens met de gemeente naar een oplossing gezocht.
8. Pad direct ten oosten van manege lastig i.v.m. paarden: kijken naar alternatief? Als alternatief zou de bouwweg gebruikt kunnen worden. Immers indien er geen zonnepark zou komen en het land verpacht zou worden, zal ook dan de ingang vanaf de Bovendijk voor de pachter diens toegangsweg zijn naar het achterliggende land. Die weg zal voor het zonnepark overigens slechts incidenteel gebruikt worden voor onderhouds- en beheerdiensten.
9. Het slotenpatroon is gedeeltelijk origineel: zoals op de noord- en zuidzijde van het plangebied. In het middelste deel zijn de sloten zelf gegraven, in de jaren 70?…dit is het deel op de oude rug, hier zijn de sloten niet helemaal recht dus. LC Energy en Eelerwoude zullen in het ontwerp van het plangebied rekening houden met de bestaande sloten, beter gezegd greppels. Uitgangspunt is intact houden bestaande sloten. Bovendien zal – actie Eelerwoude – uitgezocht worden hoe dit cultuurhistorisch is gegaan in relatie tot ontwerp.
10. Aandacht voor de hoogte van het knotten van de knotwilgen; wij willen er niet onderdoor kijken en alsnog het plangebied zien. Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan.
11. Hoe gaat natuurcompensatie eruit zien in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) gebied? Wat merken wij daar van; wordt het beleefbaar en toegankelijk? Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in samenwerking met de landeigenaren. –> LC Energy verkend samen met natuurorganisaties de mogelijkheden voor natuurversterking ten aanzien van welke bovendien de beleving en toegankelijkheid vergroot kan worden voor omwonenden en andere geïnteresseerden.
12. Hoe gaat het beplanting- en beheerplan eruitzien? Als onderdeel van de verdere uitwerking van de plannen zal een Landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld. Het beplanting- en beheerplan zal onderdeel uitmaken van dit document, zal onderdeel uitmaken van de vergunning en zodoende zal geborgd zijn dat overeenkomstig de uitvoering plaats zal vinden.
13. Zal het beheer onder en tussen de panelen met schapen worden gedaan om het gras kort te houden? Schapenbegrazing is één van de mogelijkheden om het gras kort te houden, een handgestuurde maairobot is een andere methode. Afhankelijk van de precieze panelen opstelling zal voor het beheer de meest geschikte methode gekozen worden. Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan.
14. Zoek samenwerking met een milieuclub, voor aanleg en beheer. LC Energy werkt voor al haar projecten met een gespecialiseerd bureau voor aanleg en beheer van de landschappelijke inpassing. Dit bureau zal de regie voeren en zoveel als mogelijk het werk lokaal aanbesteden. Hierbij zullen wij de inzichten van lokale natuurexperts betrekken, aangezien lokale kennis en ervaring waardevol is. Een meer bevredigend antwoord zou zijn geweest dat u de verzekering geeft Eelerwoude expliciet te vragen om contact op te nemen met àlle milieuverenigingen in de omgeving – bijvoorbeeld ook met de mensen van het lokale IVN die de nestentellingen doen op het buurperceel. Het voorgestelde veld ligt op een weidevogel randzone (zie afbeelding 6 uit het beleidsplan van de gemeente). Ook daarom is het van belang niet één milieuvereniging over te slaan! –> Ter nader toelichting: LC Energy en Eelerwoude onderhouden contact met Natuur & Milieu Vereniging De Groene Venen, met Stichting De Bovenlanden en met het agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer collectief Rijn, Vecht en Venen. Wij zullen ook de lokale IVN weidevogels werkgroep benaderen.
15. U heeft te maken met kleibodem, met op sommige plekken een slappe en natte bodem door grondwaterkwel.

Houd hiermee rekening voor het beheer.

Zie onze antwoorden bij vraag 13 en 14. Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan.
16. 2 Bewoners die hemelsbreed op circa 850 meter ten oosten van het project wonen, hadden zorgen over de knotwilgen, die in het plan voorzien zijn langs de oostzijde van het panelenveld. Deze bomen zouden in hun optiek niet dicht genoeg zijn om het zicht op het panelenveld te verhullen. Er zal onderzocht worden hoe aan de wensen van de bewoners tegemoet te kan worden gekomen; hoe het zicht is van die afstand en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Zie ook ons antwoord op vraag 10. Wordt uitgewerkt richting volgende inloopavond in concreet beplantings- en beheerplan.
17. 2 Bestuursleden van Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen hebben uitgebreid met LC Energy en Eelerwoude gesproken; zij hebben toegezegd per email hun input te zullen geven LC Energy heeft 24 juli contact gezocht met De Groene Venen en al enige informatie verstrekt; wij wachten met belangstelling de input van de vereniging af. –> Inmiddels heeft de vereniging een eerste reactie gegeven op de plannen; LC Energy en Eelerwoude gaan hierover nader in gesprek met de bestuursleden van de vereniging.
18. Een enkeling wenste nader geïnformeerd te worden over de financiële participatie mogelijkheden die LC Energy aanbiedt. LC Energy heeft uitgedragen dat wij een pakket aan financiële deelname- en profijt mogelijkheden aanbieden. Zo zal er mogelijk een gebiedsfonds worden voorzien van gelden om collectieve doelen in de omgeving mee te kunnen bekostigen. Ook zal de mogelijkheid worden geboden om te kunnen investeren in een deel van het eigen vermogen via groene obligaties wanneer het project opgeleverd zal zijn. Op deze obligaties zal een aantrekkelijk rendement kunnen worden gemaakt. LC Energy is voorts in gesprek met Energie Coöperatie Veenwind en met Stichting De Bovenlanden om financiële voordelen voor de gemeenschap te bespreken. Potentieel zouden ook andere mogelijkheden kunnen worden ingevuld, met potentieel ook andere partijen. Volgens de randvoorwaarden B en C uit het gemeentelijk beleidsplan moet er gezorgd worden voor 50% lokaal eigendom en daarnaast moet het participatieplan beschrijven hoe de winst lokaal wordt ingezet. Zonder inzicht in het beoogde verdienmodel van het Magdalenaveld en de te verwachten resultaten is het voor omwonenden niet goed mogelijk zich een oordeel te vormen over de meest wenselijke vormen van participatie en van delen in de winst. Graag dus meer inhoudelijke en concrete informatie over zowel de exploitatie van het geheel als de verschillende participatie en winstdelingsmogelijkheden die u ziet. Tijdens de 2e inloopavond (op 10 oktober) zullen we een update en meer duidelijkheid geven over de stand van de financiële participatie.
19. Gevraagd is om meer informatie over het kunnen verhalen van planschade. Planschade is schade die wordt ondervonden door een planologisch besluit. Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. De wet bepaalt dat een schade van minimaal 2% van de waarde van uw onroerend goed voor uw eigen rekening dient te komen. Dit wordt ‘normaal maatschappelijk risico’ genoemd. In de nieuwe Omgevingswet wordt dit percentage overigens verhoogd naar 5%. Ook mag de planschade niet op een andere manier al zijn verzekerd. Planschade kan bij de gemeente aangevraagd worden nádat een omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend zal zijn. Wie zorgen heeft over een potentiële waardedaling van diens bezit, nodigen wij uit contact met LC Energy op te nemen. Wij lichten het bovenstaande en meer dan graag nader toe. In het beleidsplan van de gemeente staat het volgende: “De gemeentelijke kosten voor de planvoorbereiding en de eventuele afwikkeling van planschadeclaims tegen een zonneveld zijn voor de initiatiefnemer. Dit verhaalt de gemeente op hem via een anterieure overeenkomst. Dit komt bovenop de standaard leges uit de legesverordening.”(pagina 47). Op welke manier sluiten de laatste zinnen van uw antwoord bij het beleidsplan aan? Kan de tekst verduidelijkt worden? -> LC Energy draagt de kosten zoals in het beleidsplan  verwoord. Tussen de gemeente en LC Energy wordt een anterieure overeenkomst vastgelegd waarin alle afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar worden overeengekomen. De vergunning is voorts leidend wat uitgevoerd dient te worden.
20. Waarom worden de panelen oost-west gelegd en niet op het zuiden georiënteerd? De landschappelijke inpassing is gebaseerd op de langgerekte perceelvormen en bestaande sloten van het plangebied. Op deze manier blijven de greppels met doorzichten behouden en ontstaan er minder ‘rafelranden’. Hierdoor ontstaat een efficiëntere opstelling die beter past in het landschap dan een zuid-opstelling. In het antwoord ontbreekt referentie aan het bodemleven dat bij oost-west oriëntatie minder kans heeft. Lijkt zeker niet onbelangrijk mede gezien de weidevogelgebieden vlakbij (en eronder!). Graag een wat meeromvattend antwoord, waarbij alle relevante aspecten meegewogen worden. –> Het zonneveld zal worden ingericht met panelen die aan beide zijden energie opwekken, waardoor meer zonlicht op de bodem wordt weerkaatst. Er zullen ruime afstanden tussen de onderconstructies en tussen de panelen zelf in acht worden genomen voor water infiltratie en licht op de bodem. De  watergangen zullen vrij worden gehouden.
21. Graag meer informatie over de Energie Coöperatie. Zie antwoord bij vraag 18.
22. Waarom is er niemand van de gemeente aanwezig? De gemeente heeft ervoor gekozen om in dit stadium van het traject niet deel te nemen aan de inloopavond. Zij heeft aangegeven dat de focus tijdens de gehouden 1e inloopavond vooral ligt op participatie en het (vormgeven van het) planvoorstel. En dat haar bijdrage op deze inloopavond zou daarom ook minimaal zou zijn.
23. Bestuur van de VVE Waterlelie:  VvE de Waterlelie klopt niet. Het is Coöperatieve Vereniging De Waterlelie UA zijn bezorgd over de ligging van de tijdelijke bouwweg. Die ligt nu tegenover de uitrit van de woonarken. Men vraagt of de tijdelijke bouwweg iets naar het oosten of westen opgeschoven zou kunnen worden. Ter plaatse van de uitgang van Waterlelie is naar het begrip van LC Energy al een bestaande toegang vanaf de Bovendijk naar het plangebied. De locatie voor de entree vanaf dat punt lijkt dan ook het meest voor de hand liggend. Ook vanwege de helling vanaf de Bovendijk naar het lagergelegen plangebied. Uw standpunt dat toegangsweg naar de zonnevelden precies tegenover de Waterlelie-inrit al bestaand is klopt ook niet. Er is daar nooit een hek of in/uitrit naar de weilanden geweest. Wij wijzen u er nogmaals op dat een toegangsweg op die plek een gevaarlijke situatie creëert. Tevens is het voor u belangrijk om te weten dat de brede asfalthelling  tussen het fietspad en de Bovendijk niet bedoeld is voor verkeer. Deze plek is door de gemeente (bij de onlangs uitgevoerde renovatie van de Bovendijk) voor ons gemaakt om als laad- en losplaats te dienen. Desalniettemin zal LC Energy onderzoeken of er alternatieve plekken zijn. Zie ook het antwoord op vraag 6.

Tot zover de definitieve verslaglegging van de uitkomst van de inloopavond van 6 september 2023.

 

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.