WIJ STELLEN DE BELANGHEBBENDEN CENTRAAL

De ontwikkeling van een zonnepark is een uitdagende puzzel. LC Energy brengt de vele (en soms tegenstrijdige) belangen van belanghebbenden in kaart en verwerkt deze in het ontwikkelplan. Een zonnepark moet technisch en financieel haalbaar zijn, maar minstens zo belangrijk: een goede biodiversiteit rondom het zonnepark en tevreden onwonenden. Dit vraagt om een gedegen participatieproces, waarbij alle belanghebbenden vanaf het begin worden geïnformeerd en kunnen meedenken. Het is zelfs mogelijk dat belanghebbenden uiteindelijk (financieel) kunnen meeprofiteren van het project.

Hieronder gaan wij dieper in op alle belanghebbenden, waarmee wij intensief contact onderhouden gedurende de ontwikkeling van een zonnepark.

Omwonenden

Duurzame energie wordt decentraal en bovengronds opgewekt. Sommige omwonenden hebben oprechte zorgen over de mogelijke impact van zonneparken (of windmolenparken) op hun leefomgeving. Voor ons als ontwikkelaar ligt hier een verantwoordelijkheid om goed rekening te houden met deze zorgen en sentimenten. Dit doen we door omwonenden zo snel mogelijk optimaal te betrekken bij het proces en het zonnepark zorgvuldig landschappelijk in te passen. De zichtbaarheid en impact van onze zonneparken zijn hierdoor minimaal.

Energiecoöperaties

Zowel landelijk als regionaal is draagvlak voor de energietransitie steeds belangrijker. Lokale energiecoöperaties zijn goed geworteld in de omgeving en zijn daarmee onmisbaar voor een succesvolle transitie. Vanuit LC Energy willen wij dan ook graag samenwerken met deze partijen, door na de realisatie een deel van het zonnepark aan hen beschikbaar te stellen. Vanaf dat moment is het financieel risico zeer laag en kunnen inwoners van de gemeente via de coöperatie investeren en meeprofiteren van het zonnepark. Tevens biedt dit financiële ruimte voor de energiecoöperatie om andere duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien.

Gemeenten en Provincies

Lokale overheden beschikken steeds vaker over specifiek beleid voor de ruimtelijke inpassing van zonneparken. De locaties en/of kaders die in het beleid worden genoemd, vormen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het zonnepark. Alleen door hier goed aan te voldoen is er een kans op het verkrijgen van een vergunning.

Grondeigenaren

Voor eigenaren van een geschikte locatie, kan het verpachten van grond langdurige financiële zekerheid bieden. Het is hierbij belangrijk dat we de grondeigenaren op maat bedienen en goed informeren over onze werkwijze.

Natuur- en milieuorganisaties

Lokale natuur- en milieu organisaties streven naar verhoging van de natuurwaarde van de omgeving. Zonneparken kunnen hieraan bijdragen door een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verhogen van de biodiversiteit door het faciliteren van bijen- en insectenhotels, hagen met inheemse beplanting, het toepassen van een kruidig grasland tussen de panelen en door de bodem een lange rustperiode te bieden.

Waterschappen

Op sommige locaties zijn watergangen aanwezig waar het waterschap een wateropgave heeft of waar watergangen beheerd dienen te worden. In deze gevallen wordt gekeken hoe wij hieraan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Netbeheerders

Zonneparken worden direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Kabels zijn erg duur waardoor de afstand tot een nabij gelegen onderstation zo kort mogelijk moet zijn. De locatie, evenals de beschikbare capaciteit, van onderstations zijn dan ook sterk bepalend voor waar zonneparken worden ontwikkeld. Goed overleg met netbeheerders is cruciaal voor het bepalen van de omvang van het project.

ICP Contractors gevraagd

LC Energy werkt voor onze zonneparken aan een aantal 16c aansluitingen binnen Nederland. De netaansluitingen variëren meestal van 10 tot 30 MW, tot maximaal 20 kV. Wij streven naar een constante stroom van projecten in de tijd.
Het aanleggen van de infrastructuur wordt uitbesteed via een openbare aanbesteding. Graag komen wij in contact met partijen die wensen deel te nemen aan deze aanbestedingen.
Wij zullen de ingekomen biedingen beoordelen op de volgende criteria:
Prijs
Snelheid van levering
Kennis, deskundigheid en ervaring
Stikstofuitstoot
ESC voorwaarden (Environmental, social and corporate governance)

Energieleveranciers

Het opwekken van duurzame stroom vormt de economische motor van een zonne-energie project. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet via een Power Purchase Agreement (PPA) met een energieleverancier tegen de actuele marktwaarde. Daarnaast wordt er SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd waarmee een bodemprijs voor de duurzame stroom wordt gegarandeerd, wat noodzakelijk is voor een haalbaar project.

Financiers

Voor de uiteindelijke realisatie van het zonnepark is financiering noodzakelijk. Het zonnepark wordt voor het grootste deel door een bank gefinancierd. Om deze financiering te kunnen aanvragen is een financieel haalbaar project essentieel.

Ontwikkelaar

Natuurlijk zijn wij zelf óók belanghebbende in het geheel. LC Energy beschikt over kennis, ervaring en durfkapitaal om een duurzaam energieproject van A t/m Z te ontwikkelen en exploiteren. Het duurt minimaal twee jaar alvorens een zonnepark gerealiseerd kan worden. De ontwikkeling vergt niet alleen veel tijd maar ook voorinvesteringen. Juist in een dergelijk traject kunnen wij onze ervaring inzetten om de risico’s stapsgewijs te minimaliseren en te komen tot mooi resultaat waar alle belanghebbenden zich goed bij voelen.

NIEUWSBRIEF

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom een project naar keuze.