Belanghebbenden

Wij stellen de belanghebbenden centraal. De ontwikkeling van een zonnepark of batterijpark is een uitdagende puzzel. LC Energy brengt de vele (en soms tegenstrijdige) belangen van belanghebbenden in kaart en verwerkt deze in het ontwikkelplan. Een zonnepark of een batterijpark moet technisch en financieel haalbaar zijn, maar minstens zo belangrijk: het moet veilig zijn, meerwaarde bieden voor de biodiversiteit en tevreden omwonenden.

Hiervoor zetten we een gedegen participatieproces op, waarbij de belanghebbenden vanaf het begin worden geïnformeerd en kunnen meedenken. Het is zelfs mogelijk dat belanghebbenden uiteindelijk (financieel) kunnen meeprofiteren van het project.

Omwonenden

Duurzame energie wordt decentraal en bovengronds opgewekt. Sommige omwonenden hebben oprechte zorgen over de mogelijke impact van zonneparken of batterijparken op hun leefomgeving. Voor ons als ontwikkelaar ligt hier een verantwoordelijkheid om goed rekening te houden met deze zorgen. Dit doen we door omwonenden zo snel mogelijk te betrekken bij het proces en het zonnepark of batterijpark zorgvuldig landschappelijk in te passen. De zichtbaarheid en impact van onze energieparken zijn hierdoor minimaal.

Contact

Energiecoöperaties

Zowel landelijk als regionaal is draagvlak voor de energietransitie steeds belangrijker. Lokale energiecoöperaties zijn goed geworteld in de omgeving en zijn daarmee onmisbaar voor een succesvolle transitie. Vanuit LC Energy werken wij dan ook graag samenwerken met deze partijen, op gebied van lokale kennis, inpassing en eventueel beheer of gebruik van de parken. Zo helpen we ook mee om de energiecoöperatie andere duurzaamheidsinitiatieven te laten ontplooien.

Gemeenten en Provincies

Lokale en provinciale overheden beschikken steeds vaker over specifiek beleid voor de ruimtelijke inpassing van zonneparken of batterijopslag. De locaties en kaders die in het beleid worden genoemd, vormen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zonneparken en batterijparken. Ook nemen we wensen en eisen van Waterschappen en Veiligheidsregio's mee. We geloven erin dat we door samenwerking met de overheden de projecten kwalitatief beter worden.

Grondeigenaren

Voor eigenaren van een geschikte locatie, kan het verpachten van grond langdurige financiële zekerheid bieden. Het is hierbij belangrijk dat we de grondeigenaren op maat bedienen en goed informeren over onze werkwijze.

Natuur- en milieuorganisaties

Lokale natuur- en milieu organisaties streven naar verhoging van de natuurwaarde van de omgeving. Zonneparken en batterijparken kunnen hieraan bijdragen door een zorgvuldige landschappelijke inpassing en inrichting. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verhogen van de biodiversiteit door het faciliteren van bijen- en insectenhotels, hagen met inheemse beplanting, het toepassen van een kruidig grasland tussen de panelen en door de bodem een lange rustperiode te bieden.

Waterschappen

Op sommige locaties zijn watergangen aanwezig waar het waterschap een wateropgave heeft of waar watergangen beheerd dienen te worden. In deze gevallen wordt gekeken hoe wij hieraan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Netbeheerders

Zonneparken en batterijparken worden direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Kabels zijn duur waardoor de afstand tot een nabij gelegen onderstation zo kort mogelijk moet zijn. De locatie, evenals de beschikbare capaciteit, van onderstations zijn dan ook sterk bepalend voor waar zonneparken en batterijparken worden ontwikkeld. Goed overleg met netbeheerders is cruciaal voor het bepalen van de omvang van het project.

ICP Contractors gevraagd

LC Energy werkt voor onze zonneparken aan een aantal 16c aansluitingen binnen Nederland. De netaansluitingen variëren meestal van 10 tot 30 MW, tot maximaal 20 kV. Wij streven naar een constante stroom van projecten in de tijd.
Het aanleggen van de infrastructuur wordt uitbesteed via een openbare aanbesteding. Graag komen wij in contact met partijen die wensen deel te nemen aan deze aanbestedingen.
Wij zullen de ingekomen biedingen beoordelen op de volgende criteria:
• Prijs
• Snelheid van levering
• Kennis, deskundigheid en ervaring
• Stikstofuitstoot
• ESC voorwaarden (Environmental, social and corporate governance)

Energieleveranciers

Het opwekken van duurzame stroom vormt de economische motor van een zonne-energie project. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet via een Power Purchase Agreement (PPA) met een energieleverancier tegen de actuele marktwaarde. Daarnaast wordt er SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd waarmee een bodemprijs voor de duurzame stroom wordt gegarandeerd, wat noodzakelijk is voor een haalbaar project.

Financiers

Voor de uiteindelijke realisatie van een zonnepark of batterijpark is financiering noodzakelijk. Het park wordt voor het grootste deel door een bank gefinancierd. Om deze financiering te kunnen aanvragen is een financieel haalbaar project essentieel.

Ontwikkelaar

Natuurlijk zijn wij zelf óók belanghebbende in het geheel. LC Energy beschikt over kennis, ervaring en durfkapitaal om een duurzaam energieproject van begin tot eind te ontwikkelen en exploiteren. Het duurt minimaal twee jaar alvorens een zonnepark gerealiseerd kan worden, en minimaal drie voordat een batterijpark kan worden gebouwd. De ontwikkeling vergt niet alleen veel tijd maar ook voorinvesteringen. In dit traject zetten wij onze ervaring in om de risico’s stapsgewijs te minimaliseren en te komen tot mooi resultaat waar alle belanghebbenden zich goed bij voelen.

Geen antwoord op uw vraag? Friso Huizinga vertelt je graag meer.