Zonnepark Alteveer – Stadskanaal

Oppervlakte: 6,5 hectare
MWp:
Aantal huishoudens:
Minder CO2 uitstoot:

Ligging: Het zonnepark wordt gerealiseerd op twee percelen, direct aan de noordkant van Alteveer. Het plangebied ligt aan de noordkant van de kern Alteveer, in de gemeente Stadskanaal. Het gebied is gelegen naast een grote autosloperij.

Landschappelijke inpassing: De locatie van het zonnepark ligt direct aan de rand van de kern Alteveer. Het betreft enerzijds braakliggende gronden en anderzijds tijdelijk bos wat gekapt dient te worden. Door deze kap wordt de relatief grootschalige naastgelegen autosloperij weer zichtbaar. Door de realisatie van een
zonnepark, welke zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast (met inheemse beplanting), wordt dit
voorkomen. Omwonenden zijn nu gewend aan uitzicht op groen, wat met de realisatie van een
zonnepark blijft gehandhaafd.

Planning:

Impressie:

Contact: Georg van den Berg – georg@lcenergy.nl

Bijzonderheden:

Het plangebied ligt in het landschap van de Oude Veenkoloniën, aan de rand van het dorp Alteveer.
De veengronden rond Alteveer zijn relatief laat in ontginning gebracht (eind 19e eeuw) en Alteveer
ontstond in begin 20e eeuw. Het dorp en plangebied zijn gelegen aan de rand van een meer
planmatig grootschalig veenontginningsgebied aan de westkant (ontgonnen vanuit Nieuwe
Pekela). Richting het oosten volgen snel hogere gronden waarop het veel oudere Onstwedde is
gelegen.
Wanneer de 20e eeuw vordert groeit Alteveer uit tot een lintdorpje langs de verbindingsweg tussen
Nieuwe Pekela en Onstwedde. De planmatige verkaveling ontstaat vanaf deze ontginnings-as.
Langs het Alteveerkanaal ontstaat een aardappelmeelfabriek die de omgeving van
werkgelegenheid voorziet. Zowel Alteveer als de aardappelmeelfabriek groeien in de loop der jaren
tot er eind jaren ‘80, begin ‘90 de fabriek wordt opgeheven. In deze periode wordt het tijdelijke
populierenbos van het oostelijke perceel aangeplant als snelgroeiend bos op landbouwgrond.

Het westelijke perceel is verruigd, braakliggend terrein. Dit perceel maakt momenteel onderdeel uit van
de zandwinning. Het oostelijke deel van het plangebied bevindt zich op enkele van deze planmatige, rationele kavels in het landschap van de Oude Veenkoloniën. Hoewel dit landschap kenmerkend is om zijn open
landschap is het plangebied met haar ligging tegen Alteveer en beboste perceeloppervlak
kleinschalig en gesloten. Het bosgebied geeft Alteveer in zekere zin een ‘aangename rugdekking’.
Tegen de westzijde wordt het plangebied besloten door de autosloperij. Naar het noorden en oosten
is het landschap open. Direct tegen de noordkant aan is een zandweg beplant met laanbeplanting
waardoor ook zonder populierenbos de ruimtelijke omgeving hier wordt besloten. Het oostelijke
plangebied omsluit enkele woonerven die verder van het Alteveerse woonlint zijn gelegen. De
achtertuinen van het woonlint lopen tegen het plangebied aan en zijn veelal rijkelijk met
erfbeplanting begroeid of bebouwd met bijgebouwen. Het westelijke deel van het plangebied,
gelegen aan de Barkelazwet, is momenteel een bult zand. Deze wordt vlak geschoven, zodat hier
bovenop ruimte ontstaat voor het zonneveld, inclusief landschappelijke inpassing. Op dit deel van
het plangebied ligt vanuit het verleden een verplichting hier een park aan te leggen. Met het
Zonnepark Alteveer voorliggende plan wordt dit park niet op dit deel van het plangebied aangelegd, maar aan de
zuidkant van het oostelijke deel van het plangebied. Dit was een wens van omwonenden, zodat er
op deze wijze een groene buffer wordt gerealiseerd tussen het zonnepark en de woningen aan de
Beumeesweg.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik