Zonnepark Alteveer

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In het
Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14% moet
zijn, en in 2023 16%. De provincie Groningen geeft ruimte aan initiatieven om zonneparken aan te
leggen. Deze zonneparken worden ontwikkeld met aandacht voor het landschap en
maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee wil de provincie de overgang naar het gebruik van
duurzame energiebronnen versnellen. In het koersdocument ‘Stadskanaal Koersvast’ spreekt de
gemeente de ambitie uit om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook de gemeente Stadskanaal wil
daarbij grondgebonden zonneparken op een aantal locaties in het buitengebied gaan toestaan.
Hiertoe is de beleidsnotitie ‘Stadskanaal op zon’ opgesteld.
LC Energy en een grondeigenaar hebben het plan opgevat om een zonnepark (voor een termijn
van 30 jaar) te realiseren ter grootte van circa 6,5 hectare netto. Het zonnepark wordt gerealiseerd
op twee percelen, direct aan de noordkant van Alteveer. Het plangebied ligt aan de noordkant van de kern Alteveer, in de gemeente Stadskanaal. Het gebied is gelegen naast een grote autosloperij.

Het plangebied ligt in het landschap van de Oude Veenkoloniën, aan de rand van het dorp Alteveer.
De veengronden rond Alteveer zijn relatief laat in ontginning gebracht (eind 19e eeuw) en Alteveer
ontstond in begin 20e eeuw. Het dorp en plangebied zijn gelegen aan de rand van een meer
planmatig grootschalig veenontginningsgebied aan de westkant (ontgonnen vanuit Nieuwe
Pekela). Richting het oosten volgen snel hogere gronden waarop het veel oudere Onstwedde is
gelegen.
Wanneer de 20e eeuw vordert groeit Alteveer uit tot een lintdorpje langs de verbindingsweg tussen
Nieuwe Pekela en Onstwedde. De planmatige verkaveling ontstaat vanaf deze ontginningsas.
Langs het Alteveerkanaal ontstaat een aardappelmeelfabriek die de omgeving van
werkgelegenheid voorziet. Zowel Alteveer als de aardappelmeelfabriek groeien in de loop der jaren
tot er eind jaren ‘80, begin ‘90 de fabriek wordt opgeheven. In deze periode wordt het tijdelijke
populierenbos van het oostelijke perceel aangeplant als snelgroeiend bos op landbouwgrond. Het
westelijke perceel is verruigd, braakliggend terrein. Dit perceel maakt momenteel onderdeel uit van
de zandwinning. Het oostelijke deel van het plangebied bevindt zich op enkele van deze planmatige, rationele kavels
in het landschap van de Oude Veenkoloniën. Hoewel dit landschap kenmerkend is om zijn open
landschap is het plangebied met haar ligging tegen Alteveer en beboste perceeloppervlak
kleinschalig en gesloten. Het bosgebied geeft Alteveer in zekere zin een ‘aangename rugdekking’.
Tegen de westzijde wordt het plangebied besloten door de autosloperij. Naar het noorden en oosten
is het landschap open. Direct tegen de noordkant aan is een zandweg beplant met laanbeplanting
waardoor ook zonder populierenbos de ruimtelijke omgeving hier wordt besloten. Het oostelijke
plangebied omsluit enkele woonerven die verder van het Alteveerse woonlint zijn gelegen. De
achtertuinen van het woonlint lopen tegen het plangebied aan en zijn veelal rijkelijk met
erfbeplanting begroeid of bebouwd met bijgebouwen. Het westelijke deel van het plangebied,
gelegen aan de Barkelazwet, is momenteel een bult zand. Deze wordt vlak geschoven, zodat hier
bovenop ruimte ontstaat voor het zonneveld, inclusief landschappelijke inpassing. Op dit deel van
het plangebied ligt vanuit het verleden een verplichting hier een park aan te leggen. Met het
Zonnepark Alteveer voorliggende plan wordt dit park niet op dit deel van het plangebied aangelegd, maar aan de
zuidkant van het oostelijke deel van het plangebied. Dit was een wens van omwonenden, zodat er
op deze wijze een groene buffer wordt gerealiseerd tussen het zonnepark en de woningen aan de
Beumeesweg.

De beoogde locatie is zorgvuldig geselecteerd. Een zonnepark met een dergelijke omvang is niet
te realiseren op gronden binnen de kernen van de gemeente Stadskanaal, die volledig worden
omsloten door stedelijk gebied. Over het algemeen is er reeds bebouwing (of zijn andere functies)
aanwezig, of is de betreffende grond bestemd voor andere functies. Dit is ook de reden dat de
gemeente Stadskanaal beleidsmatig ruimte biedt aan zonneparken buiten stedelijk gebied. Anders
kan niet aan de ambities worden voldaan. Ook wordt in de gemeentelijke beleidsnotitie
‘Stadskanaal op zon’ aangegeven dat uit workshops met inwoners van de gemeente is gebleken
dat het de voorkeur heeft om zonneparken op gepaste afstand van bebouwing te realiseren.
De locatiekeuze is gestoeld op onder andere de landschappelijke context en is het essentieel dat
aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet binnen een acceptabele afstand, wat hier het geval
is.

De locatie van het zonnepark ligt direct aan de rand van de kern Alteveer. Het betreft enerzijds
braakliggende gronden en anderzijds tijdelijk bos wat gekapt dient te worden. Door deze kap wordt
de relatief grootschalige naastgelegen autosloperij weer zichtbaar. Door de realisatie van een
zonnepark, welke zorgvuldig landschappelijk wordt ingepast (met inheemse beplanting), wordt dit
voorkomen. Omwonenden zijn nu gewend aan uitzicht op groen, wat met de realisatie van een
zonnepark blijft gehandhaafd.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik