Zonnepark Groenekan

in Groenekan

Panelen

Huishoudens

Hectare

MW

Groenekan, gemeente De Bilt

Projectfase

Laatste update: 03-01-2024

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van het dorp Groenekan, gelegen ten westen van – en evenwijdig aan – het Beukenburgerbos. Aan de noordzijde is het plangebied begrenst door de Nieuwe Wetering. In 2022 is er een inloopavond georganiseerd. Intussen hebben wij de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente.

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik

Foto's

Updates

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Zonnepark Groenekan - Groenekan.

Tijdlijn

3 Januari 2024 werden wij geconfronteerd met een artikel in De Vierklank (lees hier het artikel, pagina 7).

Wij zijn heel verrast door deze publicatie en vinden het spijtig dat ons niet is gevraagd om een reactie te geven.

9 Februari 2023 vindt binnen de gemeente een vergadering plaats door de Commissie Ruimte. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de ‘Beleidsvisie Zonnevelden gemeente De Bilt 2023’ vast te stellen. De stukken zijn te vinden onder agendapunt 7 via deze link.

21 December 2022 stuurden wij een nieuwsbericht uit naar alle bij ons bekende emailadressen van belanghebbenden. Hierin gaven wij een update met betrekking tot de (hieronder beschreven) status van het initiatief.

Ook gaven wij een nadere toelichting op het financiële participatieaanbod dat wij met het zonneveld beogen aan te bieden aan de inwoners van de gemeente en het dorp Groenekan. Hierna leest u de gehele nieuwsupdate.

Geachte belanghebbende van het initiatief Zonneveld Groenekan,

Voordat we de kerstperiode ingaan en het jaar 2022 achter ons laten, brengen wij u hierbij graag op de hoogte van de status van ons initiatief Zonneveld Groenekan.

22 September jl. organiseerden wij een inloopavond in de Groene Daan, u ontving hiervoor per post een uitnodiging en we ontmoetten vele bekende gezichten die avond. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden wij – op grote posters – de toenmalige versie van onze plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan. Ook gaven wij toen inzage in ons aanbod financiële participatie. Het was een informatieve avond en wij kijken met een goed gevoel terug op de vele constructieve gesprekken met bewoners en raadsleden. Alle ontvangen suggesties voor verbeteringen van het initiatief, hebben wij -voor zover mogelijk- doorgevoerd in onze plannen.

23 November hebben wij bij de gemeente onze vergunningsaanvraag ingediend. Begin december hebben we vernomen dat de gemeente de komende maanden onze stukken laat beoordelen door verschillende in- en externe specialisten. Gedurende deze periode wordt er nog geen behandeling van het plan in het College of in de Raad gehouden. Wij zijn benieuwd naar de beoordelingen en adviezen die de specialisten aan de gemeente zullen uitbrengen.

Onder de door ons ingediende stukken bevindt zich ons aanbod voor financiële participatie. Aangezien niet iedereen op de inloopavond van 22 september aanwezig was, lichten wij hierbij nogmaals toe hoe de inwoners van Groenekan en de Bilt – eventueel via de bestaande maatschappelijke organisaties van de gemeente – financieel profijt kunnen halen uit het project.

In overeenstemming met de afspraken in het op Rijksniveau opgestelde Klimaatakkoord en de bijbehorende Participatiewaaier, bieden wij een mix aan van financiële voordelen voor de bevolking van de gemeente. In deze mix zitten financiële voordelen van collectieve- en van individuele aard.

Hieronder leest u over ons aanbod aan financiële voordelen van collectieve aard.

Groene obligaties
Ons aanbod bestaat voor de hele bevolking van de gemeente, echter met een prioriteit voor omwonenden, uit de mogelijkheid om te kunnen investeren in het beoogd Zonneveld Groenekan bij wijze van groene obligaties. Een investering in ‘gewone’ obligaties geeft u weinig inzicht waarvoor uw investering wordt aangewend (recent stond nog in de media dat zogenaamde groenfondsen investeren in fossiele brandstoffen). Voor groene obligaties geldt dat de op te halen bedragen speciaal zullen worden gebruikt ter financiering van het beoogde zonneveld. Geïnteresseerden kunnen met kleine en grotere bedragen investeren tegen een aantrekkelijk rendement. De groene obligaties investeringsmogelijkheid zal – als het zonneveld er komt – tegen de tijd dat de bouw van het zonneveld gerealiseerd zal zijn, via een prospectus bekend worden gesteld. Bijvoorbeeld via een platform zoals https://www.duurzaaminvesteren.nl/ krijgt u zekerheid over uw investering, rendement en terugbetaling.

Omgevingsfonds
Een andere financiële bijdrage van collectieve aard die wij aanbieden, is storting van een bedrag ten behoeve van een omgevingsfonds. In de Participatiewaaier van het Klimaatakkoord staat hierover “Besluitvorming over de besteding van het omgevingsfonds gebeurt door de omgeving.” Voor zo’n omgevingsfonds (evenals voor het werven van investeerders in groene obligaties) hadden wij graag de organisatie en het beheer ondergebracht bij een energie coöperatie. Nu in ieder geval energie coöperatie BENG! zich niet beschikbaar heeft getoond om ons te helpen bij de financiële participatie, zullen we de gemeente vragen of zij hier een rol in willen vervullen. Een lokale (op te richten) stichting of bewonerscollectief is eveneens een mogelijkheid. Mocht u daar ideeën over hebben, verneem ik deze graag. De gemeente zal uiteindelijk beoordelen of beide vormen van collectieve financiële participatie wat hen betreft passend zijn.

Naast de boven beschreven financiële participatie van collectieve aard, bieden wij individueel voordeel aan de direct omwonenden met zicht op het plangebied aan. Wij doen dit bij wijze van onze omwonendenregeling.

Omwonendenregeling
Ons individuele financiële participatie aanbod is bedoeld als compensatie om tegemoet te komen aan de andere beleving van het landschap als het zonneveld er komt. Ons individueel aanbod is voorbehouden aan de direct omwonenden met zicht vanaf de begane grond van de woning op het zonneveld. Hiertoe doen wij de hiervoor in aanmerking komende huishoudens een eenduidig aanbod, iedereen wordt hetzelfde aangeboden.

Dit aanbod betreft een keuzepalet van maatregelen voor de financiering van verduurzamingsopties voor het eigen huishouden. De voorgestelde maatregelen zijn zonnepanelen (op dak), een laadpaal, woningisolatie, een warmtepomp. Een combinatie van deze maatregelen is ook mogelijk. Uiteindelijk kunnen wij de omwonendenregeling aanbieden ter waarde van een maximaal bedrag. Als geen van de maatregelen aanspreekt kunnen we in plaats hiervan een geldbedrag aanbieden dat dezelfde waarde vertegenwoordigd als van de keuzes uit de maatregelen. Uiteindelijk wordt ieders keuze vastgelegd in een overeenkomst opdat de afspraken juridisch bindend zullen worden en zekerheid wordt gegeven over onze nakoming van de afspraken. Wij komen in het nieuwe jaar terug bij de respectievelijke bewoners voor de omwonendenregeling, met meer details.

Tot zover onze berichtgeving. Wij hopen u met deze update voor dit moment voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de ontwikkelingen rond het initiatief Zonneveld Groenekan. In het nieuwe jaar hoort u opnieuw van ons als er nieuws te melden is. Ik kan mij voorstellen dat u wellicht vragen heeft. Stelt u deze alstublieft. Desgewenst bespreek ik het een en ander bij u aan huis, dan maken we daar een afspraak voor.

Rest mij u goede feestdagen en alvast een gezond 2023 te wensen!

Deze email is uitgebracht aan de bij ons bekend gestelde emailadressen, mocht u anderen kennen die we in de toekomst eveneens zouden kunnen informeren over ontwikkelingen, vernemen wij graag de (email)gegevens.

__________________

23 November hebben wij bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Uit ervaring blijkt dat er enige tijd overheen zal gaan alvorens wij van de gemeente zullen vernemen over de vervolgstappen.

22 September organiseert LC Energy een inloopavond in Dorpshuis De Groene Daan. Tussen 19:00 en 21:00 uur zullen vertegenwoordigers van LC Energy en onze landschapsarchitecten bureau Eelerwoude aan de hand van kaartbeelden meer vertellen over de plannen. Zoveel mogelijk belanghebbenden zijn uitgenodigd te komen en hun mening te geven, zorgen te uiten, vragen te stellen en suggesties aan te dragen hoe de plannen nog verder versterkt kunnen worden. Hieronder leest u eerdere berichtgeving over de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan.

Augustus 2022 – Het is even stil geweest sinds november vorig jaar de vereniging Groenekans Landschap een brief aan de gemeente stuurde met zorgen over de ontwikkeling van zonneveld initiatieven in Groenekan. Groenekans Landschap heeft de gemeente toen gevraagd om meer regie te nemen. Wij hebben destijds even pas op de plaats gemaakt met onze ontwikkeling.

Intussen is er heel veel gebeurd in de wereld: Er is een oorlog in Europa uitgebroken en de afhankelijkheid van andere landen voor fossiele brandstoffen heeft er toe geleid dat een ieders energiekosten schrikbarend zijn gestegen terwijl het einde van die stijging nog niet in zicht is. Heel wrang is dat juist nu veel zonneveld initiatieven te maken hebben met de zogenaamde netcongestie; zij kunnen wegens overcapaciteit op het stroomnet, hun project niet aansluiten en derhalve geen stroom leveren. Zonneveld Groenekan beschikt gelukkig over een aansluitmogelijkheid bij Stedin, de netbeheerder en wij kunnen de stroom leveren als bijdrage aan lokaal opgewekte duurzame energie.

Tenslotte zijn ook inmiddels de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Door alle ontwikkelingen zien wij aanleiding de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan voort te zetten.

September 2021 heeft LC Energy ondergenoemde Uitgangspunten notitie uitgestuurd naar de omwonenden en belangenorganisaties met wie LC Energy in contact is getreden. Per de verzending van dit document heeft LC Energy geadresseerden verzocht hun reactie te geven op dit document.

25 augustus heeft LC Energy circa 30 direct omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de plannen voor de ontwikkeling van Zonneveld Groenekan. In de brief zijn ontvangers uitgenodigd een afspraak met LC Energy te maken om nader over de plannen te worden geïnformeerd. In de weken volgend op de post hebben diverse afspraken tussen de aangeschreven omwonenden en LC Energy plaatsgevonden. Van ieder gesprek is een verslag gemaakt dat opgestuurd is aan de respectievelijke omwonenden, ter becommentariëring en/of akkoord. LC Energy heeft uitgedragen omwonenden op de hoogte te houden van de nadere planvorming. Hierin zijn de bezwaren, commentaren en suggesties van omwonenden zo veel als mogelijk verwerkt. Dit geldt ook ten aanzien van de input vanuit belangenorganisaties en andere stakeholders in Groenekan en directe omgeving.

Meer weten over dit project? Gijs van Heemstra vertelt je graag meer.