Zonnepark Veenweg – Ter Apel

Algemeen

Veenweg 1

Oppervlakte: 20 hectare + 5 hectare permanente natuur
MWp: 28

Veenweg 2

Oppervlakte: 15 hectare + 5 hectare permanente natuur
MWp: 22

Totaal:

Oppervlakte: 50 hectare
MWp: 50
Aantal huishoudens: 16.800
CO2 reductie: bijna 30.000 ton per jaar

 

Ligging

Het perceel van de familie Haarhuis aan de Veenweg 23 in Ter Apel.

Landschappelijke inpassing

Het zonneveld ligt op rum 180 meter vanaf de Veenweg. De panelen worden maximaal 1,9 meter hoog. Vanwege de hogere ligging van de weg en de grote afstand blijft het mogelijk er overheen te kijken. Met de inrichting is bewust gekeken hoe een meerwaarde kan worden gecreëerd voor akkervogels. De noordkant wordt daarom begrensd met struweel. Vanwege de grote afstand tot dichtstbijzijnde omwonenden, behoud van het open landschap en rekening houdend met ingebrachte wensen tijdens het proces, is er voor gekozen de zuidkant open te houden. Langs de westkant, waar al meer verdichting voorkomt, is gekozen voor een singel. Het perceel langs de weg blijft vrij van zonnepanelen. Wel komt hier een openbaar informatiepunt en boomgaard. Hier omheen grazen straks de blaarkoppen.

Planning

De gedeputeerde Staten hebben hun akkoord gegeven op de plannen die nu ter inzage liggen. Zodra de vergunning is verleend zullen we starten met de voorbereidingen om de plannen te realiseren. De bouw van de eerste fase start waarschijnlijk in augustus 2022. De tweede fase is goedgekeurd door de gemeenteraad. De vergunning wordt elk moment verwacht.

Impressie

 

Contact

Georg van den Berg
Georg@lcenergy.nl
06 – 40 07 31 12

Bijzonderheden

Akkervogels

Het landschap is een rijk akkervogelgebied. Vanwege de toepassing van zonnepanelen in het plangebied is gekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om een meerwaarde te creëren voor flora en fauna, specifiek voor akkervogels.

Door het stoppen van bemesting en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt het gebied geschikter voor de (akker)vogels en insecten. Het verschralen van de grond draagt bij aan een kruidenrijke vegetatie en vormt daarmee een uitgebreidere voedselbron. Daarnaast zorgt minder en later maaien in het seizoen voor meer bloeiende kruiden en heesters. Dit is aantrekkelijk voor insecten, die als voedsel dienen voor akkervogels. Ook ontstaat meer rust vanwege de functiewijziging wat positief is voor akkervogels.

Circa 33% van het plangebied wordt vogelvriendelijk ingericht als weiland, kruidenrijk grasland of ingezaaid met oa Luzerne. De wildakker heeft een oppervlakte van 4,8 hectare en dit betreft ruim 22% van het plangebied.

Er komen lage struweel stroken aan noord-oost-west kant. De struwelen vormen een ecologische verbinding in aansluiting op wildakker en singelbeplanting op de Duitse grens. De reden dat het oostelijke gebied open blijft (akkervogelgebied) heeft te maken heeft met een voorwaarde uit het Traktaat van Meppen tussen de prins van Oranje en de Koning van Hannover, (ook bekend als King George 3 van Engeland) uit 1824, waarin werd bepaald dat er geen bouwwerken op minder dan 100 Rijnlandse roeden van de grens mochten worden geplaatst. Dit werd tijdens het vergunningsproces naar voren gebracht, tot verrassing van alle betrokkenen, door de Landkreis Emstland. Er wordt een akkervogel gebied gerealiseerd van 9,8 hectare. Bij de realisatie van het akkervogelgebied wordt nauw samengewerkt met werkgroep Grauwe Kiekendief.

Batterij

Middels een extra batterijsysteem, kan een deel van de opgewekte energie worden opgeslagen en op een later moment aan het net worden geleverd. De familie Haarhuis zet haar veehouderij hierbij op een extensieve wijze voort, waarbij traditionele Groninger blaarkoppen gehouden worden.

Meer informatie: www.lcenergy.nl/wp-admin/post.php?post=942&action=edit

Financiele participatie


De gemeente Westerwolde heeft als voorwaarde bij de ontwikkeling van het zonnepark gesteld dat er meerwaarde moet zijn voor de omgeving. Dat betekent onder andere dat direct omwonenden mogen meedelen in de opbrengst van het park.

Er is een lokale Energiecoöperatie opgericht, gevorm op initiatief van de direct omwonenden van het zonnepark, waarmee wordt gestreefd om het zonneveld voor 50 procent in lokaal eigendom te verkrijgen.

Iedereen binnen eens straal van 3 km kan zich via de post aanmelden als lid:

Energie Cooperatie Veenweg Ter Apel,
Per adres: Veenweg 24
9561 TL, Ter Apel

Ook wordt bij de bouw van het zonneveld de gelegenheid geboden om tegen kostprijs zonnepanelen in te kopen voor eigen gebruik. Hier worden nadere afspraken over gemaakt met de op te richten Energiecoöperatie.

Ieder die interesse heeft deel te nemen aan deze coöperatie, en/of hier vragen over heeft, kan zich de komende maanden in eerste instantie melden bij LC Energy.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik