Zonnepark Veenweg


De overheid biedt beleidsruimte

Het Kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel gesteld: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Het centrale doel van het Klimaatakkoord raakt aan het leven van alledag. Huishoudens zullen worden gedwongen bewuster met energie om te gaan en alternatieve vormen van energieproductie worden zichtbaar in het landschap.

De gemeente Westerwolde wil volledig energieneutraal zijn in 2035. Dit is 15 jaar eerder dan de provincie Groningen zichzelf ten doel stelt. Deze keuze maakt Westerwolde omdat ze voldoende ruimte heeft om de opgave zelf te realiseren en bovendien blijkt dat de markt interesse toont om duurzame energie mogelijk te maken in het gebied. In de gemeente zijn vele initiatieven voor de plaatsing van zonnepanelen op daken. Dit gebeurt voornamelijk op particuliere daken. De gemeente staat achter de ontwikkeling van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Maar zelfs al zouden alle daken in de gemeente worden voorzien van zonnepanelen, dan beslaat dit slechts 10% van de totale opgave om energieneutraal te worden. Daarom biedt de gemeente, net als de provincie, ruimte aan zonnevelden op de grond.

Initiatief Zonnepark Veenweg

De familie Haarhuis ontwikkeld, samen met LC Energy, een zonneveld aan de Veenweg 23 in Ter Apel. Het zonneveld wordt gerealiseerd binnen een plangebied van circa 33 hectare en zal op jaarbasis schone energie leveren, gelijk aan het verbruik van ongeveer 8500 huishoudens. Middels een extra batterijsysteem, kan een deel van de opgewekte energie worden opgeslagen en op een later moment aan het net worden geleverd. De familie Haarhuis zet haar veehouderij hierbij op een extensieve wijze voort, waarbij traditionele Groninger blaarkoppen gehouden worden.

Om tot het plan te komen zijn, met name in 2019, diverse overleggen geweest en zijn informatieavonden georganiseerd (waaronder op 4 september 2019). Alle ingebrachte zorgen, wensen en ideeën hebben geleid tot een eindconcept van het inrichtingsplan en tot mogelijkheden die voor financiële participatie worden geboden.

Landschappelijke inpassing

Het zonneveld ligt op rum 180 meter vanaf de Veenweg. De panelen worden maximaal 1,9 meter hoog. Vanwege de hogere ligging van de weg en de grote afstand blijft het mogelijk er overheen te kijken. Met de inrichting is bewust gekeken hoe een meerwaarde kan worden gecreëerd voor akkervogels. De noordkant wordt daarom begrensd met struweel. Vanwege de grote afstand tot dichtstbijzijnde omwonenden, behoud van het open landschap en rekening houdend met ingebrachte wensen tijdens het proces, is er voor gekozen de zuidkant open te houden. Langs de westkant, waar al meer verdichting voorkomt, is gekozen voor een singel. Het perceel langs de weg blijft vrij van zonnepanelen. Wel komt hier een openbaar informatiepunt en boomgaard. Hier omheen grazen straks de blaarkoppen.

Financiële participatie

Het plan is om een lokale Energiecoöperatie op te richten waarmee wordt gestreefd om het zonneveld voor 50% in lokaal eigendom te verkrijgen. Hiertoe is inmiddels een lokale werkgroep opgericht. Op deze wijze geeft LC Energy de mogelijkheid aan inwoners, organisaties en bedrijven binnen hetzelfde postcodegebied van het zonneveld en/of binnen een straal van 3 kilometer van het zonneveld, om mee te investeren.

Ook wordt bij de bouw van het zonneveld de gelegenheid geboden om tegen kostprijs zonnepanelen in te kopen voor eigen gebruik. Hier worden nadere afspraken over gemaakt met de op te richten Energiecoöperatie.

Ieder die interesse heeft deel te nemen aan deze coöperatie, en/of hier vragen over heeft, kan zich de komende maanden in eerste instantie melden bij LC Energy.

Verdere procedure

Na 8 april 2020 wordt het plan afgerond en definitief ingediend bij de gemeente. Volgens de voorlopige planning wordt het plan behandeld in de commissievergadering van de gemeenteraad van 6 mei 2020 en vervolgens in de raadsvergadering van 27 mei 2020 (mede afhankelijk van o.a. de Corona-crisis). Hier staat dan de ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ op de agenda. Indien de gemeenteraad besluit deze ontwerpverklaring af te geven, worden vervolgens het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (in afwijking van het bestemmingsplan) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd (samen met bijbehorende stukken). Hierbij wordt gelegenheid geboden om binnen een termijn van 6 weken zienswijzen in te dienen. Tot slot dient de gemeenteraad een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ te verlenen en kan het college van burgemeester en wethouders daarna de omgevingsvergunning verlenen (waartegen beroep mogelijk is). Relevante documenten kunt u hieronder vinden:

-Presentatie Kernpunten van Zonnepark Veenweg
-Inrichtingsplan
-Ruimtelijke Onderbouwing
-Schitteringsonderzoek
-Toetsing Wet natuurbescherming
-Notitie akkervogels
-Uitgangspuntennotitie Waterschap
-Watertoets
-Voorlopig verslag maatwerkmethode
-Vormvrije mer beoordelingsnotitie
Onderbouwing stikstofdepositie

Opmerkingen of vragen?

Indien u vragen heeft of wilt reageren, vragen wij u dit uiterlijk voor 8 April 2020 te doen. Dan kunnen wij dit nog meenemen in de plannen, voordat wij een definitief eindplan indienen bij de gemeente. U kunt reageren en/of vragen stellen door een e-mail te sturen naar info@lcenergy.nl of te bellen (085-0499604).

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik