Zonnepark Veenweg – Ter Apel

Oppervlakte: 33 hectare
MWp:
Aantal huishoudens: 8500
Minder CO2 uitstoot:

Ligging: Het perceel van de familie Haarhuis aan de Veenweg 23 in Ter Apel.

Landschappelijke inpassing: Het zonneveld ligt op rum 180 meter vanaf de Veenweg. De panelen worden maximaal 1,9 meter hoog. Vanwege de hogere ligging van de weg en de grote afstand blijft het mogelijk er overheen te kijken. Met de inrichting is bewust gekeken hoe een meerwaarde kan worden gecreëerd voor akkervogels. De noordkant wordt daarom begrensd met struweel. Vanwege de grote afstand tot dichtstbijzijnde omwonenden, behoud van het open landschap en rekening houdend met ingebrachte wensen tijdens het proces, is er voor gekozen de zuidkant open te houden. Langs de westkant, waar al meer verdichting voorkomt, is gekozen voor een singel. Het perceel langs de weg blijft vrij van zonnepanelen. Wel komt hier een openbaar informatiepunt en boomgaard. Hier omheen grazen straks de blaarkoppen.

Planning:

Impressie:

Contact: Georg van den Berg  – Georg@lcenergy.nl

Bijzonderheden:

Middels een extra batterijsysteem, kan een deel van de opgewekte energie worden opgeslagen en op een later moment aan het net worden geleverd. De familie Haarhuis zet haar veehouderij hierbij op een extensieve wijze voort, waarbij traditionele Groninger blaarkoppen gehouden worden.

Financiële participatie
Het plan is om een lokale Energiecoöperatie op te richten waarmee wordt gestreefd om het zonneveld voor 50% in lokaal eigendom te verkrijgen. Hiertoe is inmiddels een lokale werkgroep opgericht. Op deze wijze geeft LC Energy de mogelijkheid aan inwoners, organisaties en bedrijven binnen hetzelfde postcodegebied van het zonneveld en/of binnen een straal van 3 kilometer van het zonneveld, om mee te investeren.

Ook wordt bij de bouw van het zonneveld de gelegenheid geboden om tegen kostprijs zonnepanelen in te kopen voor eigen gebruik. Hier worden nadere afspraken over gemaakt met de op te richten Energiecoöperatie.

Ieder die interesse heeft deel te nemen aan deze coöperatie, en/of hier vragen over heeft, kan zich de komende maanden in eerste instantie melden bij LC Energy.

Downloads en links:

-Presentatie Kernpunten van Zonnepark Veenweg
-Inrichtingsplan
-Ruimtelijke Onderbouwing
-Schitteringsonderzoek
-Toetsing Wet natuurbescherming
-Notitie akkervogels
-Uitgangspuntennotitie Waterschap
-Watertoets
-Voorlopig verslag maatwerkmethode
-Vormvrije mer beoordelingsnotitie
Onderbouwing stikstofdepositie

 

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik