Zonnepark Amerongerwetering

in Amerongen

Panelen

Huishoudens

Hectare

MW

Amerongen, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Projectfase

Laatste update: 19-09-2023

19 September heeft het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de omgevingsvergunning voor het zonneveld afgegeven. Het proces om tot vergunningverlening te komen, werd mede gestuurd door de tijdens de terinzagelegging periode ontvangen zienswijzen. De gemeente heeft de indieners van hun zienswijzen, op 21 september de Nota van Zienswijzen toegezonden. In deze nota vindt iedere indiener het antwoord van de gemeente op zijn of haar zienswijzen. Via de volgende link is de informatieverstrekking aan de Raad te lezen. Dankzij de ontvangen vergunning hebben wij inmiddels de SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) aan kunnen vragen. Het proces bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om tot toekenning van de subsidie te komen, neemt circa 6 maanden in beslag. Over de uitslag van de SDE++ subsidie zullen wij te zijner tijd berichten.

17 Juli heeft LC Energy met wethouder Oyevaar de zogenaamde Realisatieovereenkomst getekend voor Zonneveld Amerongerwetering.

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik

Foto's

Updates

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Zonnepark Amerongerwetering - Amerongen.

Bijzonderheden

Zuid georiënteerde relatief laag liggende panelen, waterberging en hoge mate van biodiversiteitwinst.

Tijdlijn

14 Juli is de terinzagelegging van de Ontwerp Omgevingsvergunning voor het zonneveld gepubliceerd. Tot en met 24 augustus konden zienswijzen worden ingediend.

19 December 2022 is de Raad, in stemming bijeen tijdens haar besluitvormende vergadering, akkoord gegaan (met 22 stemmen voor en 4 tegen), met het zogenaamd stedenbouwkundig kader Zonneveld Amerongerwetering. Dit houdt in dat LC Energy vergunning kan aanvragen voor de realisatie van het zonneveld.

U kunt de raadsvergadering van 19 december terugkijken/-luisteren via Vergadering Gemeenteraad 19-12-2022 Gemeente Utrechtse Heuvelrug (notubiz.nl). Het gehele onderwerp over de zonnevelden op de agenda van de Raadsvergadering start om ongeveer tijdstip 1:05:20. De besluitvorming over Zonneveld Amerongerwetering en vervolgens 5 moties worden vanaf het tijdstip 1:19:03 besproken.

13 September heeft bij de gemeente een tweede Omgevingstafel plaatsgevonden op basis van de begin augustus ingediende stukken. Ter plaatse in de raadszaal waren diverse experts van de gemeente, de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst en externe adviseurs van de gemeente.
De gemeente had bovendien een uitnodiging voor deze bijeenkomst uitgestuurd aan omwonenden van het plangebied. Namens hen waren een aantal bewoners aanwezig. LC Energy en bureau Eelerwoude hebben een toelichting gegeven op de ingediende stukken en wij hebben in het bijzonder het participatieproces nader toegelicht. De gemeente heeft de aanwezige bewoners bevraagd hoe zij het participatieproces hebben ervaren. Van hun input en de beantwoording door de gemeente op hun vragen, heeft de gemeente een verslag gemaakt en rondgestuurd. Hierop ontvangen commentaar van de bewoners is vervolgens verwerkt en hieruit is een definitief verslag gemaakt.

14 Juli vindt in de Napoleonschuur in Amerongen een tweede inloopavond plaats. Voor deze informatieavond worden de inwoners van de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgenodigd, onder andere door de gemeente via de website van de gemeente, het Gemeentenieuws en social media.

28 Juni vond intern bij de gemeente de Omgevingstafel Landschap plaats. LC Energy heeft, ten behoeve van deze digitale bijeenkomst, de gemeente het landschappelijk inrichtingsplan en enkele natuuronderzoeken aangeleverd. Onze input betrof de status van de plannen per 25 mei, de datum waarop de gemeente van ons de input had opgevraagd. De gemeente beoordeelde de stukken en heeft LC Energy vragen gesteld en suggesties gegeven hoe de plannen verder geoptimaliseerd kunnen worden.

22 April hebben wij de nieuwe raad, voortgekomen uit de verkiezingen van maart, geïnformeerd over de ontwikkeling. Wij deden dat tegelijkertijd met BHM Solar die een zonneveld ontwikkeld in Overberg. We hebben de aanwezige raadsleden een naar verluid goed beeld kunnen geven en hun vragen voldoende kunnen antwoorden.

19 April hebben wij direct belanghebbenden een uitnodiging gestuurd voor een inloopavond. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen geïnformeerd over onze plannen. Men kon tijdens de inloopavond nader kennisnemen van de details, vragen stellen, zorgen uiten en suggesties doen voor een nog verdere verbetering van de plannen. Alle input hebben wij, waar mogelijk, meegenomen in onze plannen van de ontwikkeling.

Vanaf januari 2022 hebben we samen met direct omwonenden de concept plankaart goed besproken en hebben we door de bewoners gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het ontwerp per 23 februari ziet er uit zoals onder het kopje foto’s. De wijzigingen ten opzichte van de inrichting van het plangebied uit de versie van september 2021, richten zich met name op:
– Het van zonnepanelen te hebben ontdaan van de meest noordelijke hoek van het plangebied;
– Langs de nieuwe noordzijde is een brede watergang ingetekend waardoor aan die zijde geen hekwerk hoeft te komen;
– Ter plaatse is een aardewal toegevoegd welke met begroeiing straks zicht op de panelen vanuit het noorden daar voorkomt;
– Langs de oostzijde zal de landschappelijke inpassing circa 5 meter uit de sloot blijven opdat daar de watergang geschouwd kan worden.

23 December 2021 heeft de gemeenteraad ons plan geaccordeerd voor verdere ontwikkeling. Nadat wij half december kennisgemaakt hebben met de direct omwonenden zijn wij vanaf het nieuw jaar (2022) actief (keukentafel)gesprekken aangegaan met alle belanghebbenden.

9 November 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders uit 5 ingediende plannen, 2 initiatieven voor zonnevelden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geaccepteerd voor verdere uitwerking en ontwikkeling. Ons Zonneveld Amerongerwetering is één van de twee geselecteerde initiatieven.

Verslag omgevingstafel plan zonneveld

Omgevingstafel plan zonneveld LC Energy – Amerongerwetering
13 september 2022
Tijd: 9.30-10.30
Locatie: Raadszaal Cultuurhuis Doorn

Aanwezigen:
• Voorzitter en secretaris omgevingstafel
• Projectleider gemeente
• Gemeentelijke adviseurs: Ruimtelijke ordening, archeologie, duurzaamheid, natuur, landschap en communicatie
• Externe adviseurs: Provincie Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), Waterschap HDSR
• LC Energy (ontwikkelaar)
• Eelerwoude (adviesbureau ontwikkelaar)
• Omwonende A
• Woordvoerder namens omwonenden deelgebied 1 (DG1)
• Woordvoerder en toehoorders namens omwonenden deelgebied 2 (DG2)
• Woordvoerder namens omwonenden deelgebied 4 (DG 4)

1. Opening
De voorzitter licht toe hoe de opbouw van de omgevingstafel eruit ziet. Eerst geeft de ontwikkelaar een korte presentatie over het plan, dan wordt er in het eerste blok terug gekeken hoe het participatieproces doorlopen is en in het tweede blok komt de inhoudelijke bespreking van het zonneveld. De ontwikkelaar licht toe dat hij veel met bewoners in contact is geweest en daar het plan op heeft aangepast. Hij geeft aan dat een eerder voorgesteld deel, dichtbij de woningen aan de Amerongerwetering, op verzoek van de omwonenden uit het plan is gehaald. Ook zijn bij de eerdere omgevingstafel adviezen meegegeven waarop het plan gewijzigd is. De eerste belangrijke wijziging is dat er wordt afgezien van het afdoppen van de greppels en het vernatten van het gebied. Zo wordt voorkomen dat er een effect op de waterhuishouding in de omgeving optreedt. Naar aanleiding van het advies van het waterschap zal de watergang/poel aan de noordzijde van het zonneveld niet aangesloten worden op het watersysteem. Tenslotte is er aan de zuidzijde een extra knotbomenrij toegevoegd op advies van de omgevingstafel.

2. Participatieproces
De voorzitter geeft het woord aan de omwonenden zodat deze kunnen aangeven hoe ze het participatieproces hebben ervaren.
Woordvoerder DG2 vindt dat de gemeente in december 2021 een stuk van de participatie heeft overgeslagen en de omwonenden niet heeft geïnformeerd. Daarmee was al besloten dat het zonneveld er zou komen en was er geen andere optie dan meebewegen. Wel vindt hij dat de gesprekken met de ontwikkelaar goed zijn verlopen. De opties die ze hebben aangedragen voor de buitenkanten van het plan zijn opgenomen in het plan. Maar als de omwonenden nog eerder waren betrokken dan zou dit tot een beter plan leiden.

Woordvoerder DG 1 geeft aan dat dit voor hem de eerste fysieke ontmoeting is voor het plan, op de inloopavond in het voorjaar na. Hij geeft aan slecht betrokken te zijn bij het plan en er ook geen voorstander van te zijn. Voor agrariërs is het een behoorlijke aanslag op het gebied en past in zijn ogen ook niet bij de transitie naar een kringlooplandbouw. In zijn ogen zullen de huidige zichtlijnen in het landschap veranderen door het zonneveld. Hij vindt het oneerlijk dat er wel een aansluiting mogelijk is voor dit zonneveld, terwijl voor zonnepanelen op grote daken geen ruimte meer is op het stroomnet. Ook vreest hij dat er straks geen reeën meer door het landschap lopen in verband met het te plaatsen hekwerk. Bij het genoemde omgevingsfonds is hij nog niet bij betrokken en zou daar graag meer van willen weten. Tenslotte is er nog de vrees dat er meer zonnevelden in de omgeving komen. DG2 deelt deze mening.

Adviseur duurzaamheid van de gemeente geeft aan dat er waarschijnlijk weer een nieuw maatschappelijke selectieproces voor zonnevelden in de toekomst zal komen. Maar het beleid van de gemeente is om zonnevelden gespreid door de gemeente plaatsen en bij nieuwe zonnevelden rekening te houden met de ligging van de bestaande zonnevelden. Er kan echter geen toezegging gedaan worden dat er in de toekomst geen extra zonnevelden komen in dit gebied. Voor wat betreft de reeën geeft het adviesbureau van de ontwikkelaar aan dat het de bedoeling is dat de reeën onder het hek door kunnen. Er wordt een opening aan de onderkant van het hek open gehouden. Deze wordt 20 cm hoog (hoger kan niet vanwege verzekeringsvoorwaarden).

De ontwikkelaar verklaart dat er met name in de gesprekken gefocust is op de bewoners die direct zicht hebben op het zonneveld.
De projectleider licht toe dat de verkeerde start, waarbij omwonenden in eerste instantie niet zijn geïnformeerd over de ingediende zonnevelden en de besluitvorming hierover, bekend is bij college en raad. De gemeente heeft dit geëvalueerd en zal zorgen dat een volgende keer hier beter mee omgegaan wordt. Woordvoerder DG2 heeft nog niet het gevoel dat de gemeente lessen heeft getrokken. Er is door de omwonenden een initiatief ingediend voor de inzet van het omgevingsfonds voor de realisatie van een vrij liggend fietspad ter verbetering van de verkeersveiligheid. Naar aanleiding van dit initiatief is er door de gemeente tot op heden nog geen contact opgenomen. Ook vindt hij het een gemiste kans dat de twee Natura2000 gebieden niet worden verbonden en er verschillende hekken tussen komen te staan.

Woordvoerder namens omwonenden deelgebied 4 vindt het vreemd dat het perceel van landgoed Kolland gebruikt gaat worden voor het zonneveld. Naar zijn idee is altijd verteld dat het perceel verkocht werd als uitruil met de dijkverzwaring of ten behoeve van natuurontwikkeling. Naar zijn idee liggen er veel meer andere kansen voor dit gebied voor natuur en landschap.

3. Inhoudelijke bespreking
De voorzitter kondigt het tweede deel van de omgevingstafel aan, namelijk de bespreking van de inhoud en de toetsing aan de wet en regelgeving. De vraag die centraal staat is of de ontwikkelaar verder kan met de uitgebrachte adviezen van de adviseurs. De ontwikkelaar heeft op dit moment geen expliciete vragen. Er was een advies om een geluidsonderzoek te doen en dat is verder uitgezet. De ODRU licht toe dat het doel van het geluidsonderzoek is om de impact van het zonneveld op het geluidsniveau in de omgeving te onderzoeken. De ontwikkelaar gaat kijken of de opening onder het hekwerk zo hoog mogelijk kan in verband met de doorgang van zoogdieren. Er zijn wel verzekeringsvoorwaarden die meespelen.

Voor de adviseur landschap van de gemeente was het nog niet duidelijk hoe de rietzone in het plan beheerd gaat worden. Dat wil hij wel graag terug zien in het plan. Verder is de monitoring nu gepland op één tijdstip maar hij ziet liever dat dit op verschillende momenten wordt gedaan. De provincie heeft nog een vraag over de keuze om de rietoever in het plan te vervangen voor struiken. Ze zijn benieuwd hoe daarmee het doorzicht behouden blijft. Het adviesbureau van de ontwikkelaar bevestigt dat er voor groenbeplanting is gekozen als wens van de omwonenden. Ze nemen voor lief dat dit intensiever beheerd moet worden.

De provincie vindt het belangrijk dat er geborgd wordt dat het zonneveld over 30 jaar weer opgeruimd wordt. Ze roept de gemeente op om dit in de overeenkomst op te nemen. De gemeente zal dit borgen in de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar en in de aan te vragen omgevingsvergunning. Het waterschap is akkoord met het plan. De aanpassingen die eerder zijn geadviseerd zijn doorgevoerd en daarmee is de watergang geïsoleerd van het verdere watersysteem. De adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente denkt dat het plan op deze locatie op een goede manier is uitgewerkt. De communicatieadviseur van de gemeente heeft het participatieproces getoetst aan het gemeentelijk participatiekader. Ze trekt de conclusie dat dit voldoet en alle elementen zijn terug gekomen in het participatieproces.

Adviseur duurzaamheid zegt dat toe dat de uitkomsten van de omgevingstafel besproken zullen worden met de wethouder. Daarin worden de gemaakte opmerkingen over de inhoud en het participatieproces besproken. Het verslag van de omgevingstafel zal iedereen ter goedkeuring toegezonden worden. Tevens vragen de aanwezige omwonenden om een planning voor de besluitvorming. Deze zal door de gemeente worden toegezonden.

De woordvoerder DG1 vraagt zich nog af waar de kabel van het zonneveld komt te liggen.
Volgens de ontwikkelaar is de netbeheerder Stedin momenteel bezig met een tracé-studie. Dat gaat buiten de ontwikkelaar om.
DG2 geeft aan dat moet worden voorkomen dat er zonnepanelen worden gebruikt met PFAS. Dit wordt in 2025 verboden. Ook vraagt men hoe het beheer wordt geborgd, 1 x per jaar monitoren lijkt te weinig.

4. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor ieders bijdrage en sluit de omgevingstafel

Overige informatie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft bijgaande planning afgegeven volgens welke de beoordeling van het zonneveld initiatief Amerongerwetering zal worden beoordeeld: Planning gemeente behandeling zonnevelden 2022

Gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert het Afwegingskader Energie in Landschap. Dit afwegingskader geeft weer hoe plannen voor duurzame energieopwekking in de landschappen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug afgewogen worden. Het afwegingskader is van toepassing op duurzame energieopwekking met windmolens en grondgebonden zonnepanelen.

De gemeente volgt de landelijke doelstellingen voor klimaat. Dat houdt in: een reductie van 49% broeikasgassen in 2030, en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Deze doelen zijn vastgelegd in de klimaatwet. Daarnaast heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een tussendoel vastgesteld: in 2025 willen we in onze gemeente 0,08 TWh opwekken met zonnevelden, windmolens
of innovatieve technieken. Dit is door de gemeenteraad besloten. Hier leest u veelgestelde vragen en antwoorden van de gemeente.

Meer weten over dit project? Gijs van Heemstra vertelt je graag meer.