Zonnepark De Stegenhoek – Haaksbergen

Algemeen

Oppervlakte: 9 hectare
MWp: circa 8
Aantal huishoudens: 2.600

Planning

Operationeel in 2023

Ligging

Het park komt tussen de Kinkelerweg en de Stegenhoekweg in de gemeente Haaksbergen

Zonnepark De Stegenhoek

Kaart van het plangebied

Bijzonderheden

Met studenten van Wageningen Universiteit & Research hebben we de mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik onderzocht op de planlocatie. Hieruit zijn verschillende scenario’s naar voren gekomen. Mede op basis van input uit de omgeving en andere belanghebbenden zoals de Natuur en Milieu Vereniging Haaksbergen. Bovendien heeft een student van hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar en adviezen gegeven over het verbeteren van het leefgebied van de patrijs. De patrijs is een zeldzame vogel die onder betere leefomstandigheden terug zou kunnen komen in het gebied. Ook dit advies hebben wij meegenomen in onze plannen voor het zonnepark.

Contact

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCEnergy.nl
T: 06-81429029

Nieuws

Laatste nieuws:

Bouwwerkzaamheden van start: Hier vindt u de video van de lokale omroep en de publicatie van de gemeente Haaksbergen

Naar verwachting levert Zonnepark De Stegenhoek in de zomer van 2023 de eerste stroom.

Juli 2023 – Het schiet nu goed op; de onderconstructies zijn geplaatst en de panelen worden nu gelegd. Ook de transformatoren en omvormers worden nu aangesloten.

oktober 2022 – We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van het project.

Na het ontvangen van de vergunning hebben we de benodigde subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met het voorbereiden van de financiering en vervolgens de bouwplanning van het project. LC Energy is nu zover dat wij het zonnepark daadwerkelijk kunnen gaan laten bouwen. De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en de doorlooptijd van de aanleg zal ongeveer 8 maanden in beslag nemen. Onderstaand vindt u de momenteel meest actuele start data van de bouwplanning:

Bouwers

Zonnepark De Stegenhoek zal worden gebouwd door het Duitse bedrijf BELECTRIC GmbH, een van Europa’s toonaangevende bedrijven in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van zonne-energieprojecten.

Verkeer en geluid

Tijdens de bouw van het zonneparken zal er extra verkeer zijn in het gebied. Er zullen transporten plaatsvinden voor de aanvoer van materiaal en werknemers. Het in de grond brengen van de onderconstructie kan geluidsoverlast met zich meebrengen. Met een verkeers- en werkplan zullen wij mogelijke overlast tot een minimum proberen te beperken. Mocht u toch hinder ondervinden, zorgen of vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze projectmanager voor de bouw van het project: Menno Gijrath via menno.gijrath@lowcarbon.com.

Landschappelijke inpassing

Tijdens de inrichting van het plangebied zal ook de landschappelijke inpassing plaatsvinden. De aanleg van deze maatregelen wordt voorbereid en uitgevoerd door een lokaal bedrijf gespecialiseerd in grootschalige groenvoorziening. Aandachtspunt hierbij is onder meer de versterking van de natuur en biodiversiteit, als ook om de panelen zoveel mogelijk uit het zicht in te passen.

Kabels

Het zonnepark wordt aangesloten op het midden-spanning station van netbeheerder Enexis in Hengevelde. Enexis is bezig met voorbereidingen voor de aanleg van de elektriciteitskabels en zal zelf communiceren over deze werkzaamheden.

LC Energy levert samen met Energie Coöperatie Haaksbergen voordelen voor de omgeving

De komst van het zonnepark brengt een wezenlijke verandering van het landschap met zich mee. LC Energy heeft samen met Energie Coöperatie Haaksbergen (ECH) afspraken gemaakt. Over hoe buurtbewoners van Zonnepark De Stegenhoek kunnen profiteren van dit project.

Wij hebben afgesproken dat LC Energy aan ECH een bedrag ter beschikking stelt, ten behoeve van een algemeen duurzaamheidsfonds voor de gemeente Haaksbergen. Ook stort LC Energy een bedrag in een omgevingsfonds ten behoeve van de lokale gemeenschap. ECH en de bewoners uit de directe omgeving bepalen samen aan welke collectieve doelen de financiële middelen van het fonds besteed kunnen worden.

ECH zal binnenkort contact opnemen met de bewoners om hierover nader met elkaar in gesprek te gaan.

Eerdere berichtgeving:

Landeigenaren René en Karin Brummelhuis geven interview

3 Juni 2022 – René en Karin Brummelhuis hebben een interview gegeven over wat hen motiveerde om Zonnepark De Stegenhoek op hun eigen grond te laten ontwikkelen. Binnenkort vermelden we in het laatste nieuws de planning voor de bouw en realisatie hiervan.

De SDE++ subsidie is toegekend!

21 Februari 2022 hebben we de toekenning van de subsidie “Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)” bevestigd gekregen.

Dit is zeer heugelijk nieuws en hier zijn wij zéér blij mee. Temeer daar het behoorlijk onzeker was óf we de subsidie dit jaar wel toegekend zouden krijgen. Na de indiening van de aanvraag in het najaar van 2021 werd namelijk geconstateerd dat er op het subsidiebudget van de overheid van €5 miljard, voor €12 miljard aan SDE++ aanvragen waren ingediend voor duurzame energie initiatieven.

Wij gaan in de komende tijd de planning voor de realisatie van Zonnepark De Stegenhoek, samen met de netbeheerder Enexis, uitwerken. Zodra de planning rond is zullen wij hierover communiceren. Met het hebben bereikt van de SDE++ mijlpaal, zijn we weer een stap dichterbij gekomen om duurzame zonne-energie aan de circa 2.600 huishoudens van de gemeente Haaksbergen te kunnen verzorgen.

Sinds 25 november is de verleende vergunning onherroepbaar

Nadat de vergunning na verlening nog 6 weken ontvankelijk was voor ‘beroep’, is gebleken dat na afloop van deze periode, per 25 november, geconstateerd kon worden dat er geen beroep bij de rechtbank is ingediend. Hiermee is de vergunning onherroepelijk verleend.

28 september heeft het College van B&W Zonnepark De Stegenhoek vergund

Nadat wij in mei de omgevingsvergunning voor het zonnepark hadden aangevraagd, op basis van onderstaand beschreven ‘positief advies’, heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 28 september de omgevingsvergunning voor Zonnepark De Stegenhoek afgegeven.

Begin oktober hebben wij de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieopwekking) subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij verwachten in het voorjaar/tegen de zomer van 2022 de toekenning van de subsidie van RVO bevestigd te krijgen. Op basis daarvan hebben wij nog enkele maanden nodig om het project te kunnen gaan financieren waarna het zonnepark gebouwd kan worden.

Gemeentelijke toetsingscommissie waardeert ons plan en geeft een positief advies

10 Mei bereikte ons het nieuws dat de toetsingscommissie alle op 16 april ingediende initiatieven had beoordeeld en dat Zonnepark De Stegenhoek samen met twee andere projecten een positief advies heeft gekregen. De gemeentelijke publicatie vindt u via deze link.

12 Mei hebben wij met inbegrip van de ondertussen verwerkte aanbevelingen en voorwaarden uit de beoordeling, een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De gemeente zal zich in de komende tijd buigen over onze aanvraag.

Studenten helpen bij plannen zonnepark Haaksbergen

Studenten hebben plannen gemaakt om zonnepark De Stegenhoek in Haaksbergen natuurvriendelijk in te richten. Dankzij hun inzet zijn de plannen aangescherpt op het gebied van biodiversiteit en kleinschalige landbouw. Dat komt op het park in gebied dat hier speciaal voor wordt gereserveerd. Lees verder

Gemeentelijke publicatie van alle ingediende vooroverlegplannen

19 April heeft de gemeente op haar website melding gedaan van alle 7 initiatieven die een vooroverlegplan hebben ingediend. Meer informatie hierover vindt u via deze link. Overigens delen wij deze verwijzing en andere links naar externe bronnen, om u makkelijk toegang te geven tot het proces dat buiten onze invloedsfeer plaatsvindt, zoals aan de zijde van de gemeente. Om u volledig te informeren verwijzen wij u naar de gemeente zelf; wij willen niet de indruk wekken met onze berichtgeving volledig te zijn in onze berichtgeving van derden.

Vooroverlegplan ingediend

Vrijdag 16 april start de beoordeling van een door ons ingediend vooroverlegplan met de nodige onderliggende documenten, ten behoeve van een voorlopig advies door de toetsingscommissie dat naar verwachting in mei zal worden uitgebracht.

Donderdag 15 april hebben leden van de toetsingscommissie alle locaties van de bij de gemeente bekende initiatieven bezocht om de veldlocaties te bekijken, zo ook bezocht men ons plangebied. Wij hebben de heren ter plaatse nog wat toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden.

Dinsdag 13 april hebben wij ons plan voor Zonnepark De Stegenhoek online gepresenteerd aan de leden van de hierboven genoemde toetsingscommissie en hebben wij hun vragen hierover beantwoord.

Beleidsregels zonnevelden geaccepteerd door de Raad

1 April werden door de gemeenteraadsleden van Haaksbergen, de door het college van B&W voorgestelde Beleidsregels zonnevelden met 6 stemmen tegen en 13 stemmen voor, aangenomen. Deze stap betekent dat initiatiefnemers waaronder wijzelf, half april in de gelegenheid zijn gesteld een vooroverlegplan in te dienen en ons plan te presenteren aan een toetsingscommissie.

Nieuwsbrief 25 maart verstuurd

25 Maart hebben wij naar alle bij ons bekende belanghebbenden een email gestuurd waarin onderstaande ontwikkelingen aan de zijde van de gemeente bekend zijn gesteld. Onder mede zending van een nieuw plangebied beeld hebben we aangegeven wat de impact daarvan is op onze plannen.

Commissie Ruimte vergadering over Beleidsregels zonnevelden

17 Maart vond een vergadering plaats van de Commissie Ruimte. U kunt de vergadering via deze link terugluisteren. Agendapunt 4 gaat over de Beleidsregels zonnevelden.

Overigens delen wij deze verwijzing en andere links naar externe bronnen, om u makkelijk toegang te geven tot het proces dat buiten onze invloedsfeer plaatsvindt, zoals aan de zijde van de gemeente. Om u volledig te informeren verwijzen wij u naar de gemeente zelf; wij willen niet de indruk wekken met onze berichtgeving volledig te zijn in onze berichtgeving van derden.

Collegevaststelling Beleidsregels zonnevelden

2 Maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Beleidsregels zonnevelden en de reactie-nota vastgesteld. De besluitstukken zijn via deze link onder punt 3 te raadplegen. Het is de verwachting dat de Raad in haar vergadering van 31 maart de Beleidsregels zonnevelden en de eerste wijziging legesverordening 2021 al dan niet zal vaststellen.

Presentatie studenten Wageningen Universiteit over meervoudig grondgebruik

In het eerste kwartaal van 2021 voerde een groep van internationale studenten van Wageningen Universiteit een studieopdracht uit naar de mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik voor Zonnepark De Stegenhoek. De studenten hebben zich gebaseerd op het destijds opgetekend plangebied. De presentatie is in het Engels. In de Presentatie onderzoek studenten WUR over meervoudig grondgebruik scenario’s voor Zonnepark De Stegenhoek ziet u de verschillende kansrijke mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik die de studenten ontwikkeld hebben.

Het delen van dit onderzoek is toegestaan onder inachtneming van de richtlijnen zoals opgenomen op de eerste pagina van de presentatie.

LC Energy is in het bezit van het onderliggend rapport van de studenten. We overwegen of we – en welke – (deel)scenario’s meenemen in onze verdere planontwikkeling voor Zonnepark De Stegenhoek.

Enquête meervoudig grondgebruik

30 Januari is namens studenten van Wageningen Universiteit een enquête over meervoudig grondgebruik uitgestuurd naar de buurtbewoners. De resultaten geven de studenten input voor hun advies over potentiële mogelijkheden voor een tweede doel van het zonnepark; een doel naast energie opwekken.

Digitale informatieavond 20 januari 2021

20 Januari vond een digitale bewoners informatieavond plaats. Via deze link kunt u de informatieavond terugkijken. Hier vindt u het Definitief verslag van de avond. Tot 15 februari 2021 kon u uw eventuele reactie mailen naar Gijs@lcenergy.nl. Hierna is waarna het definitieve verslag van de informatieavond hier geplaatst is. Er waren geen reacties op het concept verslag. Wel zijn er reacties gegeven op ons plan. Wij hebben contact opgenomen en blijven in gesprek met deze reacties-gevers opdat we onze plannen zo goed als mogelijk aan kunnen passen naar de wensen van belanghebbenden.

Hier vindt u de Seminarstatistieken Zonnepark De Stegenhoek en de Chatgeschiedenis geanonimiseerd van de informatieavond.

Samenwerking met Groene Kennispoort Twente

Via Groene Kennispoort Twente gaan studenten van Wageningen Universiteit & Research als ook van Van Hall Larenstein, helpen bij de ontwikkeling van Zonnepark De Stegenhoek. Hier leest u daar meer over.

We nodigen u van harte uit uw vragen te stellen en of uw input te geven aan de plannen.

Ontwerp Beleidsregels zonnevelden door gemeenteraad goedgekeurd

8 December heeft de gemeenteraad akkoord gegeven aan de Ontwerp Beleidsregels zonnevelden 1_38. Deze concept beleidsregels hebben tot 28 januari 2021 ter inzage gelegen voor eventuele zienswijzen.

Eind maart is de definitieve versie van de Beleidsregels zonnevelden aan de Raad voorgelegd ter acceptatie.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik