Zonnepark De Stegenhoek – Haaksbergen

Zonnepark De Stegenhoek
Oppervlakte: ca. 9 hectare bruto (wat inhoudt dat hieronder tevens de landschappelijke inpassing bedoeld wordt)
MWp: circa 8
Aantal huishoudens: circa 2.600
Ligging: tussen de Kinkelerweg en de Stegenhoekweg in de gemeente Haaksbergen
Planning: operationeel in 2023

Bijzonderheden: Met studenten van Wageningen Universiteit & Research hebben we de mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik onderzocht op de planlocatie. Hieruit zijn verschillende scenario’s naar voren gekomen, mede op basis van input uit de omgeving en andere belanghebbenden zoals de Natuur en Milieu Vereniging Haaksbergen. Bovendien heeft een student van hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek gedaan naar en adviezen gegeven over het verbeteren van het leefgebied van de patrijs, een zeldzame vogel die onder betere leefomstandigheden terug zou kunnen komen in het gebied. Ook dit advies hebben wij meegenomen in onze plannen voor het zonnepark.

Zonnepark De Stegenhoek

Bovenstaand kaartbeeld betreft de versie van ons plangebied zoals we dat 12 mei hebben ingediend als onderdeel van onze aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Contact: Gijs van Heemstra
E: Gijs@LCEnergy.nl
T: 06-81429029

Laatste nieuws:

Gemeentelijke toetsingscommissie waardeert ons plan en geeft een positief advies

10 Mei bereikte ons het nieuws dat de toetsingscommissie alle op 16 april ingediende initiatieven had beoordeeld en dat Zonnepark De Stegenhoek samen met twee andere projecten een positief advies heeft gekregen. De gemeentelijke publicatie vindt u via deze link.

12 Mei hebben wij met inbegrip van de ondertussen verwerkte aanbevelingen en voorwaarden uit de beoordeling, een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend. De gemeente zal zich in de komende tijd buigen over onze aanvraag.

Studenten helpen bij plannen zonnepark Haaksbergen

Studenten hebben plannen gemaakt om zonnepark De Stegenhoek in Haaksbergen natuurvriendelijk in te richten. Dankzij hun inzet zijn de plannen aangescherpt op het gebied van biodiversiteit en kleinschalige landbouw. Dat komt op het park in gebied dat hier speciaal voor wordt gereserveerd. Lees verder

Gemeentelijke publicatie van alle ingediende vooroverlegplannen

19 April heeft de gemeente op haar website melding gedaan van alle 7 initiatieven die een vooroverlegplan hebben ingediend. Meer informatie hierover vindt u via deze link. Overigens delen wij deze verwijzing en andere links naar externe bronnen, om u makkelijk toegang te geven tot het proces dat buiten onze invloedsfeer plaatsvindt, zoals aan de zijde van de gemeente. Om u volledig te informeren verwijzen wij u naar de gemeente zelf; wij willen niet de indruk wekken met onze berichtgeving volledig te zijn in onze berichtgeving van derden.

Vooroverlegplan ingediend

Vrijdag 16 april start de beoordeling van een door ons ingediend vooroverlegplan met de nodige onderliggende documenten, ten behoeve van een voorlopig advies door de toetsingscommissie dat naar verwachting in mei zal worden uitgebracht.

Donderdag 15 april hebben leden van de toetsingscommissie alle locaties van de bij de gemeente bekende initiatieven bezocht om de veldlocaties te bekijken, zo ook bezocht men ons plangebied. Wij hebben de heren ter plaatse nog wat toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden.

Dinsdag 13 april hebben wij ons plan voor Zonnepark De Stegenhoek online gepresenteerd aan de leden van de hierboven genoemde toetsingscommissie en hebben wij hun vragen hierover beantwoord.

Beleidsregels zonnevelden geaccepteerd door de Raad

1 April werd door de gemeenteraad van Haaksbergen, na een lange behandeling die begon op 31 maart en een dag later voltooid werd, om de door het college van B&W voorgestelde Beleidsregels zonnevelden met 6 stemmen tegen en 13 stemmen voor, aan te nemen. Deze stap betekent dat initiatiefnemers waaronder wijzelf, half april in de gelegenheid worden gesteld een vooroverlegplan in te dienen en ons plan te presenteren aan een toetsingscommissie.

Nieuwsbrief 25 maart verstuurd

25 Maart hebben wij naar alle bij ons bekende belanghebbenden een email gestuurd waarin onderstaande ontwikkelingen aan de zijde van de gemeente bekend zijn gesteld. Onder mede zending van een nieuw plangebied beeld hebben we aangegeven wat de impact daarvan is op onze plannen.

Commissie Ruimte vergadering over Beleidsregels zonnevelden

17 Maart vond een vergadering plaats van de Commissie Ruimte. U kunt de vergadering via deze link terugluisteren. Agendapunt 4 gaat over de Beleidsregels zonnevelden.

Overigens delen wij deze verwijzing en andere links naar externe bronnen, om u makkelijk toegang te geven tot het proces dat buiten onze invloedsfeer plaatsvindt, zoals aan de zijde van de gemeente. Om u volledig te informeren verwijzen wij u naar de gemeente zelf; wij willen niet de indruk wekken met onze berichtgeving volledig te zijn in onze berichtgeving van derden.

Collegevaststelling Beleidsregels zonnevelden

2 Maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Beleidsregels zonnevelden en de reactie-nota vastgesteld. De besluitstukken zijn via deze link onder punt 3 te raadplegen. Het is de verwachting dat de Raad in haar vergadering van 31 maart de Beleidsregels zonnevelden en de eerste wijziging legesverordening 2021 al dan niet zal vaststellen.

Presentatie studenten Wageningen Universiteit over meervoudig grondgebruik

In het eerste kwartaal van 2021 voerde een groep van internationale studenten van Wageningen Universiteit een studieopdracht uit naar de mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik voor Zonnepark De Stegenhoek. De studenten hebben zich gebasseerd op het destijds opgetekend plangebied. De presentatie is in het Engels. In de Presentatie onderzoek studenten WUR over meervoudig grondgebruik scenario’s voor Zonnepark De Stegenhoek ziet u de verschillende mogelijkheden kansrijke mogelijkheden voor meervoudig grondgebruik die de studenten ontwikkeld hebben.

Het delen van dit onderzoek is toegestaan onder inachtneming van de richtlijnen zoals opgenomen op de eerste pagina van de presentatie.

LC Energy is in het bezit van het onderliggend rapport van de studenten. We overwegen of we – en welke – (deel)scenario’s meenemen in onze verdere planontwikkeling voor Zonnepark De Stegenhoek.

Enquête meervoudig grondgebruik

30 Januari is namens studenten van Wageningen Universiteit een enquête over meervoudig grondgebruik uitgestuurd naar de buurtbewoners. De resultaten geven de studenten input voor hun advies over potentiële mogelijkheden voor een tweede doel van het zonnepark; een doel naast energie opwekken.

Digitale informatieavond 20 januari 2021

20 Januari vond een digitale bewoners informatieavond plaats. Via deze link kunt u de informatieavond terugkijken. Hier vindt u het Definitief verslag van de avond. Tot 15 februari 2021 kon u uw eventuele reactie mailen naar Gijs@lcenergy.nl waarna het definitieve verslag van de informatieavond hier geplaatst is. Er waren geen reacties op het concept verslag. Wel zijn er reacties gegeven op de ons plan. Wij hebben contact opgenomen en blijven in gesprek met deze reacties-gevers opdat we om onze plannen zo goed als mogelijk aan kunnen passen bij de wensen van belanghebbenden.

Hier vindt u de Seminarstatistieken Zonnepark De Stegenhoek en de Chatgeschiedenis geanonimiseerd van de informatieavond.

Samenwerking met Groene Kennispoort Twente

Via Groene Kennispoort Twente gaan studenten van Wageningen Universiteit & Research als ook van Van Hall Larenstein, helpen bij de ontwikkeling van Zonnepark De Stegenhoek. Hier leest u daar meer over.

We nodigen u van harte uit uw vragen te stellen en of uw input te geven aan de plannen.

Ontwerp Beleidsregels zonnevelden door gemeenteraad goedgekeurd

8 December heeft de gemeenteraad akkoord gegeven aan de Ontwerp Beleidsregels zonnevelden 1_38. Deze concept beleidsregels hebben tot 28 januari 2021 ter inzage gelegen voor eventuele zienswijzen.

Volgens de huidige planning van de gemeente krijgt de Raad eind maart de definitieve versie van de Beleidsregels zonnevelden voorgelegd ter acceptatie.

projectfase

  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Voorbereiding
  • Bouw
  • In gebruik