08-03-2023

Wat betekenen verschillende toekomstscenario’s elektriciteit en gas voor LC Energy?

Netbeheerders publiceren toekomstscenario’s elektriciteit en gas - Wat dit betekent voor LC Energy?

Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland, heeft toekomstscenario’s opgesteld om plannen te kunnen maken voor de uitbreiding van de netten. Daarbij is gebruik gemaakt van toekomstscenario’s om te kunnen voorspellen waar knelpunten zouden kunnen ontstaan. Op deze plekken moet sneller en meer worden geïnvesteerd om het net te verzwaren.

Voor de investeringsplannen 2024-2034 zijn drie scenario’s met een horizon tot 2035 opgesteld:

Klimaatambitie (KA): Centraal scenario op het bestaande en voorgenomen energie- en klimaatbeleid (Klimaat en Energieverkenning 2022), aangevuld met de kabinetsambitie voor aanvullend geagendeerd beleid uit het Coalitieakkoord

Nationale drijfveren (ND): Flankerend scenario dat ten opzichte van het Klimaatambitie scenario nóg sterker inzet op elektrificatie van de vraag en duurzame opwek op land.

Internationale ambitie (IA): Flankerend scenario dat ten opzichte van het Klimaatambitie scenario sterker inzet op duurzame gassen (moleculen). Naast directe elektrificatie wordt er meer ingezet op groen gas en waterstof.

Netbeheer Nederland onderkent in haar scenario’s de volgende grote (on)zekerheden:

De mate van elektrificatie door het hele energiesysteem heen (in alle vraagsectoren).

-De ontwikkeling van duurzame gassen (groen gas en waterstof) en duurzame elektriciteitsproductie, centraal op land en op zee en decentraal op land.
-De flexibiliteitsvoorziening (hoe houden we balans tussen vraag en aanbod: met centrales, of met vraag-respons, batterij-opslag, systeemintegratie).
-Hoe de transitie wordt gestuurd (via regie, of via de markt).
-Behouden we draagvlak voor de klimaattransitie?
-De ontwikkelingen in energieprijzen.
-Hoe schaarste aan bijvoorbeeld mensen en materialen gaat doorwerken.

Van de hierboven genoemde onzekerheden zijn de mate van elektrificatie, de ontwikkeling van duurzame gassen en de flexibiliteitsvoorziening het meest impactvol voor de investeringen in een toekomstig energiesysteem.

In alle scenario’s neemt de vraag naar elektriciteit substantieel toe. Deze groei wordt hoofdzakelijk gedreven door elektrificatie van industrie en transport. De grootste elektriciteit toename is voorzien in het Nationale Drijfveren scenario. Niet alleen door directe elektrificatie, maar ook door conversie naar waterstof (power to gas) en warmte (power to heat). De productie van elektriciteit komt in toenemende mate uit wind op zee. Ook de productie uit zon-PV neemt sterk toe. Inzet van thermisch vermogen uit aardgas neemt substantieel af, inzet van kolen verdwijnt volledig door sluiting van deze eenheden. Regelbare gascentrales (methaan en waterstof) produceren elektriciteit in perioden dat onvoldoende variabele productie uit zon en wind beschikbaar is.

Een betrouwbare en veilige energievoorziening vereist op elk moment balans tussen energievraag en aanbod. In de scenario’s is daarom rekening gehouden met verschillende types flexibiliteit die op verschillende tijdschalen hieraan kunnen bijdragen.

Voor alle zon-PV vermogen is de aanname gemaakt dat de panelen nooit op piekvermogen worden aangesloten, door een mix aan oriëntaties, hellingshoeken en andere factoren waardoor het nominale piekvermogen niet wordt behaald. Vanaf 2030 gaan we uit dat voor grootschalige zonne-installaties vijftig procent van het vermogen wordt aangesloten en bij zon op daken van huishoudens zeventig procent.

Voor opslagsystemen (BESS) is de ontwikkeling in opgestelde vermogens gebaseerd op de analyse hoeveel nodig is (aanvullend op de andere flexibiliteitsmiddelen en interconnectie) om het systeem in balans te houden. Het is onzeker of deze hoeveelheden ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Bij de verschillende netbeheerders ligt nu al een grote hoeveelheid aanvragen (waaronder van LC Energy) voor netaansluitingen voor batterij-opslagsystemen, grootschalige en standalone. Er is verondersteld dat een deel van het batterijvermogen bij duurzame opwekeenheden wordt gerealiseerd. De netbeheerders verwachten al tussen de 1.0 en 3.0GW aan grootschalige opslagsystemen in 2025 nodig te hebben en tussen de 3.0 en 9.0GW in 2030.

Voor LC Energy geven de scenario’s belangrijke handvatten om onze strategische ambities mede vorm te geven. Vanuit de aard van de activiteiten van LC Energy, als ontwikkelaar van zonneparken en batterij energieopslag systemen (BESS), hebben wij uit de bovenstaande scenario’s en de door Netbeheer Nederland hierboven geschetste drie grootste onzekerheden, nader ingezoomd op wat dit kan betekenen voor onze plannen.

De scenario’s van Netbeheer Nederland verwachten zeer positieve vooruitzichten voor zonneparken en BESS. Op basis van deze en andere geraadpleegde bronnen zien wij voor onze activiteiten zeer positieve vooruitzichten van (het balanceren van) de elektriciteitsbehoefte. Wij bouwen dan ook voortvarend voort op de ingeslagen weg om meer zonneparken en BESS te ontwikkelen, met respect voor mens en natuur.

Wilt u meer lezen over hoe wij dat doen? Doe een indruk op via onze website of neem contact met ons op, we staan u graag te woord. Voor landeigenaren die een verkennend gesprek met ons willen voeren, om enkele hectares meer rendabel te maken, zie onze pagina over energieopslag.

www.netbeheernederland.nl

 

 

 

Meer nieuws

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom onze projecten.